ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2020年1月SCI收录)

宣布时候:2020年02月19日

年代 作者 落款 来由 IF
2020-JAN 2020 ZHANG H; NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 2020, ( ): - 49.631
2020-JAN 2020 WANG L; WU JH; LI J; YANG H; TANG TQ; LIANG HJ; ZUO MY; WANG J; LIU HP; LIU F; CHEN JX; LIU ZH; WANG Y; PENG C; WU XY; ZHENG RJ; HUANG XC; RAN YJ; RAO ZH; GE BX; NATURE 2020, ( ): - 45.819
2020-JAN LONG HZ; ZHANG LW; LV MJ; WEN ZQ; ZHANG WH; CHEN XL; ZHANG PT; LI TQ; CHANG LY; JIN CW; WU GZ; WANG X; YANG FQ; PEI JF; CHEN P; MARGUERON R; DENG HT; ZHU MZ; LI GH; NATURE 2020,577(7791):576-+ 45.819
2020-JAN ZHONG SJ; DING WY; SUN L; LU YF; DONG H; FAN XY; LIU ZY; CHEN RG; ZHANG S; MA Q; TANG FC; WU Q; WANG XQ; NATURE 2020,577(7791):531-+ 45.819
2020-JAN 30 WANG L; WU JH; LI J; YANG H; TANG TQ; LIANG HJ; ZUO MY; WANG J; LIU HP; LIU F; CHEN JX; LIU ZH; WANG Y; PENG C; WU XY; ZHENG RJ; HUANG XC; RAN YJ; RAO ZH; GE BX; NATURE 2020,577(7792):682-+ 45.819
2020-JAN 3 HU C; LIU XH; WANG JY; SCIENCE 2020,367(6473):26-26 43.644
2020-JAN FU ZF; PENG DM; ZHANG MS; XUE FD; ZHANG R; HE WT; XU T; XU PY; NATURE METHODS 2020,17(1):55-+ 34.975
2019-DEC 11 LIU S; LUO YZ; WANG YJ; LI SH; ZHAO ZN; BI YH; SUN JQ; PENG RC; SONG H; ZHU DJ; SUN Y; LI S; ZHANG L; WANG W; SUN YP; QI JX; YAN JH; SHI Y; ZHANG XZ; WANG PY; QIU HJ; GAO GF; CELL HOST & MICROBE 2019,26(6):836-+ 16.6
2019-DEC 19 QIAN X; LI XJ; SHI ZM; BAI XM; XIA Y; ZHENG YH; XU DQ; CHEN F; YOU YP; FANG J; HU ZB; ZHOU Q; LU ZM; MOLECULAR CELL 2019,76(6):885-+ 15.09
2019-DEC 19 SUN W; YANG J; CHENG Z; AMRANI N; LIU C; WANG KK; IBRAHEIM R; EDRAKI A; HUANG X; WANG M; WANG JY; LIU L; SHENG G; YANG YH; LOU JZ; SONTHEIMER EJ; WANG YL; MOLECULAR CELL 2019,76(6):938-+ 15.09
2019-DEC 6 LI HP; FAN JH; ZHAO YR; ZHANG XR; DAI BB; ZHAN JB; YIN ZW; NIE X; FU XD; CHEN C; WANG DW; CIRCULATION RESEARCH 2019,125(12):1106-1120 14.552
2019-DEC ZHAO S; DUAN HX; YANG YL; YAN XY; FAN KL; NANO LETTERS 2019,19(12):8887-8895 13.969
2019-DEC SHENG X; WATANABE A; LI AJ; KIM E; SONG CH; MURATA K; SONG DF; MINAGAWA J; LIU ZF; NATURE PLANTS 2019,5(12):1320-+ 13.338
2019-NOV 11 XIA L; HAN MJ; ZHOU L; HUANG AP; YANG ZY; WANG TY; LI FH; YU L; TIAN CL; ZANG ZS; YANG QZ; LIU CL; HONG WX; LU Y; ALFONTA L; WANG JY; ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 2019,58(46):16480-16484 12.359
2020-JAN 14 WANG HY; KIM J; WANG ZZ; YAN XX; DEAN A; XU WQ; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2020,117(2):1042-1048 10.6
2020-JAN 6 MIAO R; LI MJ; ZHANG QQ; YANG CL; WANG XC; DEVELOPMENTAL CELL 2020,52(1):21-+ 9.878
2019-DEC REN ZH; ZHANG Y; ZHANG Y; HE YQ; DU PZ; WANG ZX; SUN F; REN HY; PLANT CELL 2019,31(12):2855-2867 9.848
2019-OCT ZHAO J; MAURER U; HE S; WENG XC; PLOS BIOLOGY 2019,17(10): - 9.311
2019-DEC ZHAO YG; ZHANG H; CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY 2019,61( ):117-125 9.198
2020-JAN 15 LU SS; ZHANG Z; DU P; CHARD LS; YAN WL; EL KHOURI M; WANG ZZ; ZHANG ZX; CHU YC; GAO DL; ZHANG QX; ZHANG LR; NAGANO A; WANG J; CHELALA C; LIU J; CHEN JK; LIU PT; DONG YS; WANG SD; LI XZ; DONG JZ; LEMOINE NR; PEI DQ; WANG YH; CLINICAL CANCER RESEARCH 2020,26(2):465-476 9.174
2020-JAN 22 HUANG R; FENG FP; HUANG CH; MAO L; TANG M; YAN ZY; SHAO B; QIN L; XU T; XUE YH; ZHU BZ; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2020,12(3):3465-3473 8.694
2020-JAN 7 LUO X; WANG XL; GAO YN; ZHU JP; LIU SQ; GAO GX; GAO P; CELL REPORTS 2020,30(1):46-+ 8.652
2019-DEC 10 TAN GY; YI ZH; SONG HX; XU FC; LI F; ALIYARI R; ZHANG H; DU PS; DING YH; NIU JQ; WANG XS; SU LS; QIN FXF; CHENG GH; CELL REPORTS 2019,29(11):3551-+ 8.652
2020- DONG YQ; STEWART T; BAI LD; LI X; XU T; ILIFF J; SHI M; ZHENG DF; YUAN L; WEI TT; YANG XD; ZHANG J; THERANOSTICS 2020,10(1):179-200 8.651
2020- WANG DJ; DUAN HX; FENG J; XIANG JQ; FENG LQ; LIU D; CHEN XH; JING L; LIU Z; ZHANG DX; HAO HJ; YAN XY; THERANOSTICS 2020,10(1):231-246 8.651
2020- JIANG B; FANG L; WU KM; YAN XY; FAN KL; THERANOSTICS 2020,10(2):687-706 8.651
2020-JAN 21 JIANG LF; CHENG YX; GAO S; ZHONG YC; MA CR; WANG TY; ZHU Y; ELIFE 2020,9( ): - 8.523
2020-FEB 1 LI YW; ZHOU J; SONG J; LIANG XS; ZHANG ZP; MEN D; WANG DB; ZHANG XE; BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2020,149( ): - 8.037
2020-JAN 7 YIN W; LI W; LI Q; LIU YY; LIU J; REN M; MA YX; ZHANG ZP; ZHANG XW; WU YT; JIANG SB; ZHANG XE; CUI ZQ; NANOSCALE 2020,12(1):115-129 7.592
2020-JAN 15 ZHOU H; DAVIDSON M; KOK P; MCCURDY L; DE LANGE FP; LAU HW; SANDBERG K; NEUROIMAGE 2020,205( ): - 6.918
2020-JAN 2020 MARTINEZ-REDONDO P; GUILLEN-GUILLEN I; DAVIDSOHN N; WANG C; PRIETO J; KURITA M; HATANAKA F; ZHONG CQ; HERNANDEZ-BENITEZ R; HISHIDA T; LEZAKI T; SAKAMOTO A; NEMETH AN; HISHIDA Y; ESTEBAN CR; SHOJIMA K; HUANG L; SHOKHIREV M; NUNEZ-DELICADO E; CAMPISTOL JM; GUILLEN-VICENTE I; RODRIGUEZ-INIGO E; LOPEZ-ALCOROCHO JM; GUILLEN-VICENTE M; CHURCH G; REDDY P; GUILLEN-GARCIA P; LIU GH; BELMONTE JCI; PROTEIN & CELL 2020, ( ): - 6.118
2020-FEB 1 HUANG CC; SUN SW; YAN JY; WANG H; ZHOU JY; GAO HY; XIE WC; LI Y; CHAI WG; CARBOHYDRATE POLYMERS 2020,229( ): - 5.975
2020-JAN 31 YUAN TY; YING JY; JIN L; LI CZ; GUI SB; LI ZY; WANG R; ZUO ZT; ZHANG YZ; AGING-US 2020,12(2):1377-1396 5.543
2019-NOV SHI ZN; XU SY; XING SH; YAO K; ZHANG L; XUE LX; ZHOU P; WANG M; YAN GQ; YANG PY; LIU J; HU ZP; LAN F; FASEB JOURNAL 2019,33(11):13040-13050 5.421
2020-FEB WANG LY; WANG ZH; QIN Y; LIANG W; EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS 2020,147( ):76-86 5.111
2020-FEB 1 WANG LY; ZENG WF; WANG LY; WANG ZH; YIN XZ; QIN Y; ZHANG FY; ZHANG CL; LIANG W; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2020,204(3):622-631 5.066
2020-JAN 2020 AL-BARI MAA; XU PY; ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 2020, ( ): - 4.788
2020-JAN ZI ZZ; ZHANG YJ; ZHANG P; DING Q; CHU M; CHEN YW; MINNA JD; YU YH; ACS CHEMICAL BIOLOGY 2020,15(1):140-150 4.698
2020-FEB LI YX; ZHU NL; LIANG XJ; ZHENG LR; ZHANG CX; LI YF; ZHANG ZY; GAO YX; ZHAO JT; ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 2020,189( ): - 4.64
2020-JAN 13 LENG FW; YIN H; QIN SY; ZHANG K; GUAN YK; FANG R; WANG HL; LI GH; JIANG ZF; SUN F; WANG DC; XIE C; SCIENTIFIC REPORTS 2020,10(1): - 4.525
2019-NOV 26 HUANG YP; ZHAO JZ; MAO GG; LEE GS; ZHANG J; BI LJ; GU LY; CHANG ZJ; VALENTINO J; LI GM; CELL DISCOVERY 2019,5( ): - 4.483
2019-NOV 29 WANG LL; REN AG; TIAN T; LI N; CAO XY; ZHANG P; JIN L; LI ZW; SHEN Y; ZHANG B; FINNELL RH; LEI YP; FRONTIERS IN NEUROSCIENCE 2019,13( ): - 4.371
2019-NOV 15 SHEN XF; ZHAO L; CHEN PH; GONG YQ; LIU DD; ZHANG X; DAI LZ; SUN QX; LOU JZ; JIN Z; ZHANG BH; NIU DW; CHEN CS; QI XB; JIA D; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2019,294(46):17471-17486 4.279
2019-NOV 29 WANG YT; CAO J; LIU WW; ZHANG JL; WANG Z; ZHANG YQ; HOU LJ; CHEN SM; HAO PL; ZHANG LY; ZHUANG M; YU Y; LI DK; FAN GF; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2019,294(48):18306-18323 4.279
2020-JAN 17 HOU YJ; YANG WS; HONG Y; ZHANG Y; WANG DC; LI DF; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2020,295(3):808-821 4.279
2020-JAN 3 DAI YX; ZHANG F; WANG LG; SHAN S; GONG ZH; ZHOU Z; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2020,295(1):250-262 4.279
2020-JAN 24 WANG HB; LOERKE D; BRUNS C; MULLER R; KOCH PA; PUCHKOV D; SCHULTZ C; HAUCKE V; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2020,295(4):1091-1104 4.279
2019-DEC 9 XU YS; XIAO GR; LIU L; LANG ML; MOLECULAR BRAIN 2019,12(1): - 4.159
2020-FEB 2020 CHEN HY; SHAN J; LIU JL; FENG YP; KE YS; QI WJ; LIU WG; ZENG XL; CELL PROLIFERATION 2020, ( ): - 3.952
2019-DEC HU M; WANG F; LI W; ZHANG XW; ZHANG ZP; ZHANG XE; CUI ZQ; VIRUSES-BASEL 2019,11(12): - 3.916
2020-FEB 2020 FAN YJ; JIANG W; RAN FL; LUO RQ; AN LL; HANG HY; BIOTECHNOLOGY JOURNAL 2020, ( ): - 3.857
2020-JAN 1 YANG Y; CHEN QC; SHEN JX; JEN PHS; NEUROSCIENCE 2020,424( ):72-85 3.504
2020-JAN 1 ZHANG YA; JIN YL; CUI HX; YAN XY; FAN KL; RSC ADVANCES 2020,10(1):10-20 3.168
2019-DEC HE YQ; NING T; BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 2019,125( ):83-83 2.624
2019-OCT 22 DAI LC; XU N; ZHOU Z; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2019,518(4):752-758 2.55
2019-NOV 26 ZHOU JY; GAO HY; XIE WC; LI Y; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2019,520(1):8-13 2.55
2019-DEC 10 WANG YL; JU CH; HU J; HUANG K; YANG L; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2019,520(3):645-650 2.55
2019-DEC 2019 FEI XC; YU Y; DI YL; AI L; YAO DD; BAI SY; ZHAO SJ; LYU JH; CAI X; HE RQ; TONG ZQ; JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS 2019, ( ): - 1.604
2020-JAN 2020 ZHONG S; WANG MD; ZHAN YX; ZHANG J; YANG XL; FU SM; BI DL; GAO F; SHEN Y; CHEN ZL; BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 2020, ( ): - 1.363
2020-JAN WEI YC; YU P; CHEN M; SUN ZT; ZENG Y; LOU JZ; CHEN SY; SHI FZ; DU JF; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2020,47(1):53-60 0.171
2020-JAN HE RD; JI JJ; HE RQ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2020,47(1):69-80 0.171
2019-DEC 20 SHEN BR; ZHENG PL; QIAN NN; CHEN QZ; ZHOU X; HU JJ; CHEN JG; TENG JL; ISCIENCE 2019,22( ):70-+ 0

  附件下载: