ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2019年3月SCI收录)

宣布时候:2019年04月17日

年代 作者 落款 来由 IF
2019-MAR 14 JIANG Y; SUN AH; ZHAO Y; YING WT; SUN HC; YANG XR; XING BC; SUN W; REN LL; HU B; LI CY; ZHANG L; QIN GR; ZHANG MH; CHEN N; ZHANG ML; HUANG Y; ZHOU JN; ZHAO Y; LIU MW; ZHU XD; QIU Y; SUN YJ; HUANG C; YAN M; WANG MC; LIU W; TIAN F; XU HL; ZHOU J; WU ZY; SHI TL; ZHU WM; QIN J; XIE L; FAN J; QIAN XH; HE FC; ZHU YP; WANG Y; YANG D; LIU WL; LIU QM; YANG XM; ZHEN B; WU ZY; FAN J; SUN HC; QIAN JY; HONG T; SHEN L; XING BC; YANG PY; SHEN HL; ZHANG LJ; CHENG SJ; CAI JQ; ZHAO XH; SUN YL; XIAO T; MAO YS; CHEN XM; WU D; CHEN L; DONG J; DENG HT; TAN MJ; WU ZX; ZHAO QC; SHEN ZY; CHEN XG; GAO YH; SUN W; WANG T; LIU SQ; LIN L; ZI J; LOU XM; ZENG R; WU Y; CAI SJ; JIANG B; CHEN AQ; LI ZJ; YANG FQ; CHEN XL; SUN YN; WANG QL; ZHANG Y; WANG GS; CHEN ZC; QIN WS; LI ZS; NATURE 2019,567(7747):257-+ 44.958
2019-MAR 7 YAN PZ; LI QQ; WANG LX; LU P; SUZUKI K; LIU ZP; LEI JH; LI W; HE XJ; WANG S; DING JJ; CHAN P; ZHANG WQ; SONG MS; BELMONTE JCI; QU J; TANG FC; LIU GH; CELL STEM CELL 2019,24(3):447-+ 23.799
2019-MAR YU Y; LIU XH; WANG JY; ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 2019,52(3):557-565 22.361
2019-MAR FU H; LIU N; DONG Q; MA CX; YANG J; XIONG J; ZHANG ZQ; QI XB; HUANG C; ZHU B; CELL RESEARCH 2019,29(3):254-257 15.973
2019-MAR AO YX; ZENG KH; YU B; MIAO Y; HUNG W; YU ZZ; XUE YH; TAN TTY; XU T; ZHEN M; YANG XL; ZHANG Y; GAO SB; ACS NANO 2019,13(3):3373-3386 14.82
2019-MAR 7 WU P; ZHANG TT; LIU BY; FEI PY; CUI L; QIN R; ZHU HY; YAO DM; MARTINEZ RJ; HU W; AN CY; ZHANG Y; LIU JW; SHI JW; FAN J; YIN WW; SUN J; ZHOU C; ZENG X; XU CQ; WANG JN; EVAVOLD BD; ZHU C; CHEN W; LOU JZ; MOLECULAR CELL 2019,73(5):1015-+ 14.703
2019-MAR ZHOU DM; ZHAO YG; KOTECHA A; FRY EE; KELLY JT; WANG XX; RAO ZH; ROWLANDS DJ; REN JS; STUART DI; NATURE MICROBIOLOGY 2019,4(3):414-419 14.182
2019-APR ZHANG R; CAO L; CUI MT; SUNG ZX; HU MX; ZHANG RX; STUARTS W; ZHAO XC; YANG ZR; LI XM; SUN YN; LI ST; DING W; LOU ZY; RAO ZH; NATURE MICROBIOLOGY 2019,4(4):675-682 14.182
2019-APR 3 ZHANG C; WANG XM; LI SR; TWELKMEYER T; WANG WH; ZHANG SY; WANG SF; CHEN JZ; JIN X; WU YZ; CHEN XW; WANG SD; NIU JQ; CHEN HR; TANG H; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-MAR 6 ZHAO B; CHEN Y; JIANG N; YANG L; SUN SF; ZHANG Y; WEN ZQ; RAY L; LIU H; HOU GL; LIN XH; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-MAR 29 DE COLIBUS L; ROINE E; WALTER TS; ILCA SL; WANG XX; WANG N; ROSEMAN AM; BAMFORD D; HUISKONEN JT; STUART DI; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-APR 1 GU HF; SHI XX; LIU C; WANG CQ; SUI N; ZHAO Y; GONG JQ; WAN FP; ZHANG H; LI W; ZHAO TB; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-FEB 28 HUANG L; GU N; ZHANG XE; WANG DB; ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 2019,29(9): - 13.274
2019-MAR LI WZ; WANG HY; ZHAO XL; DUAN HG; CHENG BH; LIU YF; ZHAO MJ; SHU WJ; MEI YC; WEN ZQ; TANG ML; GUO L; LI GH; CHEN Q; LIU XQ; DU HN; SCIENCE ADVANCES 2019,5(3): - 11.514
2019-FEB PAN RY; MA J; KONG XX; WANG XF; LI SS; QI XL; YAN YH; CHENG JB; LIU QS; JIN WZ; TAN CH; YUAN ZQ; SCIENCE ADVANCES 2019,5(2): - 11.514
2019-MAR 5 HAN XJ; HUANG HR; GAO P; ZHANG Q; LIU XY; JIA BQ; STROBER W; HOU BD; ZHOU XY; GAO GF; ZHANG FP; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2019,116(10):4471-4480 10.359
2019-MAR 12 ZHOU MM; CHEN NN; TIAN JS; ZENG JZ; ZHANG YP; ZHANG XF; GUO J; SUN JH; LI YL; GUO AK; LI Y; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2019,116(11):5118-5125 10.359
2019-MAR 26 HU J; GAO CL; WEI CL; XUE YC; SHAO CW; HAO YJ; GOU LT; ZHOU Y; ZHANG JL; REN SX; CHEN J; WANG YB; FU XD; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2019,116(13):6172-6180 10.359
2019-JAN 8 WANG JJ; ZHANG P; LU YP; LI YY; ZHENG Y; KAN YC; CHEN RS; HE SM; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2019,47(D1):D175-D180 10.235
2019-JAN 8 SWEENEY BA; PETROV AI; BURKOV B; FINN RD; BATEMAN A; SZYMANSKI M; KARLOWSKI WM; GORODKIN J; SEEMANN SE; CANNONE JJ; GUTELL RR; FEY P; BASU S; KAY S; COCHRANE G; BILLIS K; EMMERT D; MARYGOLD SJ; HUNTLEY RP; LOVERING RC; FRANKISH A; CHAN PP; LOWE TM; BRUFORD E; SEAL R; VANDESOMPELE J; VOLDERS PJ; PARASKEVOPOULOU M; MA L; ZHANG Z; GRIFFITHS-JONES S; BUJNICKI JM; BOCCALETTO P; BLAKE JA; BULT CJ; CHEN RS; ZHAO Y; WOOD V; RUTHERFORD K; RIVAS E; COLE J; LAULEDERKIND SJF; SHIMOYAMA M; GILLESPIE ME; ORLIC-MILACIC M; KALVARI I; NAWROCKI E; ENGEL SR; CHERRY JM; BERARDINI TZ; HATZIGEORGIOU A; KARAGKOUNI D; HOWE K; DAVIS P; DINGER M; HE SM; YOSHIHAMA M; KENMOCHI N; STADLER PF; WILLIAMS KP; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2019,47(D1):D221-D229 10.235
2019-JAN 8 SWEENEY BA; PETROV AI; BURKOV B; FINN RD; BATEMAN A; SZYMANSKI M; KARLOWSKI WM; GORODKIN J; SEEMANN SE; CANNONE JJ; GUTELL RR; FEY P; BASU S; KAY S; COCHRANE G; BILLIS K; EMMERT D; MARYGOLD SJ; HUNTLEY RP; LOVERING RC; FRANKISH A; CHAN PP; LOWE TM; BRUFORD E; SEAL R; VANDESOMPELE J; VOLDERS PJ; PARASKEVOPOULOU M; MA L; ZHANG Z; GRIFFITHS-JONES S; BUJNICKI JM; BOCCALETTO P; BLAKE JA; BULT CJ; CHEN RS; ZHAO Y; WOOD V; RUTHERFORD K; RIVAS E; COLE J; LAULEDERKIND SJF; SHIMOYAMA M; GILLESPIE ME; ORLIC-MILACIC M; KALVARI I; NAWROCKI E; ENGEL SR; CHERRY JM; BERARDINI TZ; HATZIGEORGIOU A; KARAGKOUNI D; HOWE K; DAVIS P; DINGER M; HE SM; YOSHIHAMA M; KENMOCHI N; STADLER PF; WILLIAMS KP; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2019,47(D1):D1250-D1251 10.235
2019-MAR ZHAO YG; ZHANG H; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2019,218(3):757-770 9.567
2019-MAR 26 REN XQ; HU BQ; SONG MS; DING ZC; DANG YJ; LIU ZP; ZHANG WQ; JI QZ; REN RT; DING JJ; CHAN P; JIANG CT; YE KQ; QU J; TANG FC; LIU GH; CELL REPORTS 2019,26(13):3643-+ 8.7
2019-MAR 19 ZHOU H; WEI ZQ; WANG S; YAO DQ; ZHANG RG; MA C; CELL REPORTS 2019,26(12):3347-+ 8.7
2019-JAN 15 HAN RM; WAN XH; LI L; LAWRENCE A; YANG P; LI Y; WANG S; SUN F; LIU ZY; GAO X; ZHANG F; BIOINFORMATICS 2019,35(2):319-328 8.561
2019-FEB 28 QUADE B; CAMACHO M; ZHAO XW; ORLANDO M; TRIMBUCH T; XU JJ; LI W; NICASTRO D; ROSENMUND C; RIZO J; ELIFE 2019,8( ): - 8.508
2019-MAR 13 JIANG B; YAN L; ZHANG JL; ZHOU M; SHI GZ; TIAN XY; FAN KL; HAO CY; YAN XY; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2019,11(10):9747-9755 8.284
2019-APR WANG T; HE JY; DUAN DM; JIANG B; WANG PX; FAN KL; LIANG MM; YAN XY; NANO RESEARCH 2019,12(4):863-868 8.045
2019-JAN 28 XI Y; WANG DB; WANG TT; HUANG L; ZHANG XE; NANOSCALE 2019,11(4):1737-1744 7.713
2019-JAN WU X; ZHANG LH; MIAO YT; YANG J; WANG X; WANG CC; FENG J; WANG L; REDOX BIOLOGY 2019,20( ):46-59 7.613
2019-FEB 26 FU SC; ZHU SS; TIAN CX; BAI SY; ZHANG JQ; ZHAN CL; XIE D; WANG L; LI ZH; LI J; ZHANG HM; ZHOU RB; TIAN ZG; XU T; BAI L; SCIENCE SIGNALING 2019,12(570): - 7.251
2019-FEB 19 SU HW; TAO T; YANG Z; KANG X; ZHANG X; KANG DY; WU S; LI C; MOLECULAR CANCER 2019,18( ): - 6.976
2019-JAN LYU GL; ZONG L; ZHANG C; HUANG XK; XIE WB; FANG JN; GUAN YT; ZHANG LJ; NI T; GU J; TAO W; JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY 2019,11(1):78-90 6.825
2019-MAR 13 DING WY; WU Q; SUN L; PAN NC; WANG XQ; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2019,39(11):1994-2010 6.517
2019-FEB 22 LI J; HAO YJ; MAO WZ; XUE XW; XU PC; LIU LH; YUAN J; ZHANG DD; LI N; CHEN H; ZHAO L; SUN Z; LUO JJ; CHEN RS; ZHAO RC; JOURNAL OF HEMATOLOGY & ONCOLOGY 2019,12( ): - 6.457
2019-FEB WANG WJ; LIU ZD; ZHOU XX; GUO ZQ; ZHANG J; ZHU P; YAO S; ZHU MZ; NANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE 2019,16( ):69-78 6.306
2019- LI L; ZHOU HH; ZHU R; LIU ZH; CANCER LETTERS 2019,448( ):52-60 6.192
2019-FEB LIU Y; WANG HW; WANG J; WEI B; ZHANG XY; ZHANG MQ; CAO D; DAI J; WANG Z; NYIRIMIGABO E; JI GJ; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENE REGULATORY MECHANISMS 2019,1862(2):209-218 5.547
2019-JAN 2 XU MB; XIANG YH; LIU XJ; BAI BY; CHEN RS; LIU L; LI MX; RNA BIOLOGY 2019,16(1):42-53 5.269
2019-APR WANG X; ZHANG B; WANG H; LIU JC; XU GW; ZHOU YF; NEUROBIOLOGY OF AGING 2019,76( ):1-8 5.06
2018-MAY 1 WANG Q; RESZKA-BLANCO N; CHENG L; LI GM; ZHANG LG; SU LS; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2018,200(1): - 4.99
2018-MAY 1 REN ZH; PENG H; FU YX; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2018,200(1): - 4.99
2018-MAY 1 TANG HD; LIANG Y; GUO JY; QIU XY; PENG H; FU YX; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2018,200(1): - 4.99
2018-MAY 1 LIU LC; PENG H; FU YX; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2018,200(1): - 4.99
2019-APR 2 LI Y; JIAN X; YIN PQ; ZHU GF; ZHANG LL; FRONTIERS IN MICROBIOLOGY 2019,10( ): - 4.557
2019-MAR 19 ZHAO H; LIU YP; ZHANG LQ; FRONTIERS IN MICROBIOLOGY 2019,10( ): - 4.557
2019-MAR DU YP; HU H; PEI XX; DU K; WEI TT; BIOCONJUGATE CHEMISTRY 2019,30(3):826-832 4.416
2019-APR LING C; LIU ZP; SONG M; ZHANG WQ; WANG S; LIU XQ; MA S; SUN SH; FU LN; CHU Q; BELMONTE JCI; WANG ZX; QU J; YUAN Y; LIU GH; PROTEIN & CELL 2019,10(4):249-271 4.326
2019-APR ZHANG XY; PENG XH; HAN CS; ZHU WZ; WEI LS; ZHANG YL; WANG Y; ZHANG XQ; TANG H; ZHANG JS; XU XJ; FENG FP; XUE YH; YAO EL; TAN GM; XU T; CHEN LY; PROTEIN & CELL 2019,10(4):306-311 4.326
2018-NOV WANG P; LIU ZP; ZHANG XQ; LI JY; SUN L; JU ZY; LI J; CHAN P; LIU GH; ZHANG WQ; SONG MS; QU J; PROTEIN & CELL 2018,9(11):945-965 4.326
2019-MAY LIN TY; LAI ZC; ZUO ZT; LYU YL; FENG F; YOU H; HOU B; QU JX; WU B; LIU CW; EUROPEAN RADIOLOGY 2019,29(5):2651-2658 4.276
2019-MAR ZHANG ZF; ZHAO MH; CHEN YY; WANG L; LIU QH; DONG YH; GONG Y; HUANG L; MOLECULAR MICROBIOLOGY 2019,111(3):556-569 4.032
2019-APR HU PL; ZHANG HT; FLEMING J; ZHU GF; ZHANG S; WANG YG; LIU FP; YI SL; CHEN ZN; CHEN ZH; LIU BB; GONG DF; WAN L; WANG XY; TAN YH; BAI LQ; BI LJ; JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 2019,57(4): - 3.962
2019-APR 1 ZHANG WS; SUN QL; ZHENG W; ZHANG Y; DU J; DONG CX; TAO N; INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 2019,126( ):926-933 3.929
2019-JUL CHEN HY; SHAN J; CHEN DD; WANG RX; QI WJ; WANG HL; KE YS; LIU WG; ZENG XL; JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 2019,234(7):11871-11881 3.83
2019-APR LIU B; LIN L; RIAZUDDIN S; ZUBAIR A; WANG L; DI LJ; LI R; DONG TT; DENG CX; TONG WM; INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY 2019,109( ):40-58 3.813
2019-MAR 21 SUN DH; HU FL; GAO HY; SONG ZJ; XIE WC; WANG P; SHI LJ; WANG K; LI Y; HUANG CC; LI ZG; ANALYST 2019,144(6):2042-2051 3.791
2018-AUG 1 ZHANG C; ZENG WF; YAO Y; XU B; WEI XL; WANG LY; YIN XZ; BARMAN AK; ZHANG FY; ZHANG CL; SONG QB; LIANG W; JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 2018,366(2):341-348 3.738
2019-FEB 15 WANG JH; FENG J; XIAO HJ; XU Y; BIOPHYSICAL JOURNAL 2019,116(3):427A-427A 3.711
2019-MAR 28 FAN Y; LI S; DING XY; YUE J; JIANG J; ZHAO H; HAO R; QIU WL; LIU KZ; LI Y; WANG SD; ZHENG LM; YE B; MENG K; XU BH; BMC CANCER 2019,19( ): - 3.679
2019-MAR ZHANG JX; ZHONG YG; ZHANG PX; DU HQ; SHU J; LIU XW; ZHANG H; GUO YH; JIA ZS; NIU LL; YANG FQ; LI Z; GLYCOBIOLOGY 2019,29(3):242-259 3.624
2019-FEB WEYKOPF B; HAUPT S; JUNGVERDORBEN J; FLITSCH LJ; HEBISCH M; LIU GH; SUZUKI K; BELMONTE JCI; PEITZ M; BLAESS S; TILL A; BRUSTLE O; EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2019,49(4):561-589 3.09
2019-APR WANG HY; WANG ZZ; TANG Q; YAN XX; XU WQ; PROTEIN SCIENCE 2019,28(4):788-793 2.778
2019-JAN 1 LIU S; ZHANG W; ZHANG F; ROEPSTORFF P; YANG FQ; LU ZB; DING WJ; INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 2019,16(1): - 2.608
2019-MAR 5 ZHAO F; HOU YJ; ZHANG Y; WANG DC; LI DF; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2019,510(2):254-260 2.455
2019-MAR 19 WANG WP; LI J; LI HH; FAN KQ; LIU YF; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2019,510(4):601-605 2.455
2019-MAR AI L; WANG J; LI TT; ZHAO C; TANG YH; WANG WS; ZHAO SJ; JIANG WJ; DI YL; FEI XC; LUO HJ; LI H; LUO WH; YU Y; LIN WY; HE RQ; TONG ZQ; ANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY 2019,56(2):210-218 2.121
2019-MAR YANG S; ZHAO YY; YU JJ; FAN ZQ; GONG ST; TANG H; PAN L; JOVE-JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS 2019, (145): - 1.677
2019-FEB UNVER E; XIAO Q; GUNTURKUN O; SYMMETRY-BASEL 2019,11(2): - 1.213
2018-SEP 3 WANG H; WEI CX; MIN L; ZHU LY; BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT 2018,32(5):1075-1080 0.876
2018- HAO Y; HAN RM; WAN XH; ZHANG F; SUN SW; PROCEEDINGS 2018 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOINFORMATICS AND BIOMEDICINE (BIBM) 2018, ( ):642-645 0

  附件下载: