ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2019年2月SCI收录)

宣布时候:2019年02月28日

年代 作者 落款 来由 IF
2019-JAN 10 YOU LL; MA J; WANG JY; ARTAMONOVA D; WANG M; LIU L; XIANG H; SEVERINOV K; ZHANG XZ; WANG YL; CELL 2019,176(1-2):239-+ 33.796
2019-JAN 24 WANG XL; XUAN YF; HAN YL; DING X; YE K; YANG FQ; GAO P; GOFF SP; GAO GX; CELL 2019,176(3):625-+ 33.796
2019-JAN 24 ZHANG B; LI J; YANG XL; WU LJ; ZHANG J; YANG Y; ZHAO Y; ZHANG L; YANG XN; YANG XB; CHENG X; LIU ZJ; JIANG B; JIANG HL; GUDDAT LW; YANG HT; RAO ZH; CELL 2019,176(3):636-+ 33.796
2019-FEB ZHU PP; ZHU XX; WU JY; HE LY; LU TK; WANG YY; LIU BY; YE BQ; SUN L; FAN DD; WANG J; YANG LL; QIN XW; DU Y; LI C; HE L; REN WZ; WU X; TIAN Y; FAN ZS; NATURE IMMUNOLOGY 2019,20(2):183-+ 21.974
2019-FEB DENG L; CHEN L; ZHAO LL; XU Y; PENG XP; WANG XB; DING L; JIN JL; TENG HQ; WANG YM; PAN WJ; YU F; LIAO LJ; LI L; GE X; WANG P; CELL RESEARCH 2019,29(2):136-150 15.973
2019-JAN WU R; LI A; SUN BF; SUN JG; ZHANG JH; ZHANG T; CHEN YS; XIAO YJ; GAO YH; ZHANG QY; MA J; YANG X; LIAO YJ; LAI WY; QI XL; WANG SK; SHU YS; WANG HL; WANG FC; YANG YG; YUAN ZQ; CELL RESEARCH 2019,29(1):23-41 15.973
2019-FEB 7 LIU L; YIN ML; WANG M; WANG YL; MOLECULAR CELL 2019,73(3):611-+ 14.703
2019-JAN DING H; CAI YJ; GAO LZ; LIANG MM; MIAO BP; WU HW; LIU Y; XIE N; TANG AF; FAN KL; YAN XY; NIE GH; NANO LETTERS 2019,19(1):203-209 14.201
2019-JAN 8 WANG S; LI Y; GONG JH; YE S; YANG XF; ZHANG RG; MA C; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-FEB 4 LIU XZ; GUO XY; NIU LL; LI XX; SUN F; HU JJ; WANG XM; SHEN K; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-JAN 23 FANG QL; ZHU DJ; AGARKOVA I; ADHIKARI J; KLOSE T; LIU Y; CHEN ZG; SUN YY; GROSS ML; VAN ETTEN JL; ZHANG XZ; ROSSMANN MG; NATURE COMMUNICATIONS 2019,10( ): - 13.691
2019-JAN CHEN L; NAOWAROJNA N; CHEN B; XU ML; QUILL M; WANG JY; DENG ZX; ZHAO CM; LIU PH; ACS CATALYSIS 2019,9(1):253-258 11.783
2018-NOV ZHANG XE; NATIONAL SCIENCE REVIEW 2018,5(6):796-798 10.973
2019-JAN 15 LEI JP; SHENG G; CHEUNG PPH; WANG SL; LI Y; GAO X; ZHANG YK; WANG YL; HUANG XH; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2019,116(3):845-853 10.359
2019-FEB 12 QIN C; LI W; LI Q; YIN W; ZHANG XW; ZHANG ZP; ZHANG XE; CUI ZQ; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2019,116(7):2577-2582 10.359
2019-FEB 12 FANG XX; WANG H; HAN D; XIE EJ; YANG X; WEI JY; GU SS; GAO F; ZHU NL; YIN XJ; CHENG Q; ZHANG P; DAI W; CHEN JH; YANG FQ; YANG HT; LINKERMANN A; GU W; MIN JX; WANG FD; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2019,116(7):2672-2680 10.359
2019-FEB 1 LI YJ; XUE YH; XU XJ; WANG GP; LIU YQ; WU H; LI WH; WANG YY; CHEN ZH; ZHANG WL; ZHU YS; JI W; XU T; LIU L; CHEN Q; EMBO JOURNAL 2019,38(3): - 10.345
2018-NOV 30 ZHENG SH; LI D; LU Z; LIU GX; WANG M; XING PY; WANG M; DONG Y; WANG XJ; LI JY; ZHANG SM; PENG HY; IRA G; LI GH; CHEN XF; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2018,46(21):11326-11339 10.235
2018-DEC 14 LI ZH; ZHOU MG; CAI ZK; LIU HY; ZHONG W; HAO Q; CHENG DW; HU XH; HOU JJ; XU PY; XUE YC; ZHOU YF; XU T; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2018,46(22):12052-12066 10.235
2019-FEB INFARINATO N; WANG XC; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2019,218(2):381-382 9.567
2019-FEB ZHANG D; ZHANG ZF; WU Y; FU K; CHEN Y; LI WH; CHU MQ; BIOMATERIALS 2019,194( ):215-232 9.315
2019- YAO MN; MA XT; ZHANG X; SHI LQ; LIU TY; LIANG XL; ZHAO HY; LI XD; LI LQ; GAO HN; JIA B; WANG F; THERANOSTICS 2019,9(3):747-760 9.009
2019-JAN 8 LU XS; XIAO HX; LI SH; PANG XF; SONG J; LIU S; CHENG HJ; LI Y; WANG XX; HUANG CB; GUO TL; TER MEULEN J; DAFFIS S; YAN JH; DAI LP; RAO ZH; KLENK HD; QI JX; SHI Y; GAO GF; CELL REPORTS 2019,26(2):438-+ 8.7
2019-JAN 7 LIU XY; CHAI JC; OU XM; LI M; LIU ZF; MOLECULAR PLANT 2019,12(1):86-98 8.065
2018-NOV CUI Y; CHEN XW; NIU YW; WANG DP; LUO HX; FAN Z; WANG D; WU W; TENG XY; HE SM; LUO JJ; CHEN RS; BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 2018,19(6):1302-1309 7.065
2019-MAR NI C; MA P; WANG RR; LOU XH; LIU XM; QIN Y; XUE R; BLASIG I; ERBEN U; QIN ZH; JOURNAL OF PATHOLOGY 2019,247(3):320-332 6.675
2019-JAN 15 YANG R; WANG HM; KANG BX; CHEN B; SHI YY; YANG SC; SUN LH; LIU YF; XIAO WD; ZHANG T; YANG JT; ZHANG Y; ZHU MZ; XU P; CHANG YS; JIA YY; HUANG Y; DEVELOPMENT 2019,146(2): - 6.134
2019-FEB WANG L; ZHOU JS; WANG L; WANG CC; ESSEX DW; JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 2019,17(2):371-382 5.373
2019-JAN WEI WJ; ZHANG S; FLEMING J; CHEN Y; LI ZH; FAN SH; LIU Y; WANG W; WANG T; LIU Y; REN BG; WANG M; JIAO JJ; CHEN YY; ZHOU Y; ZHOU YF; GU SJ; ZHANG XL; WAN L; CHEN T; ZHOU L; CHEN Y; ZHANG XE; LI CY; ZHANG HT; BI LJ; FASEB JOURNAL 2019,33(1):1496-1509 5.337
2019-FEB WANG XM; FAN SC; CHEN Y; MA XF; HE RQ; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 2019,1863(2):379-383 4.81
2019-FEB 5 SUN XY; WANG J; YAO X; ZHENG W; MAO Y; LAN TL; WANG LG; SUN YH; ZHANG XY; ZAO QY; ZHAO JG; XIAO RP; ZHANG XQ; JI GJ; RAO Y; CELL DISCOVERY 2019,5( ): - 4.462
2019-FEB ZHOU DJ; ZHU X; ZHENG SD; TAN D; DONG MQ; YE KQ; PROTEIN & CELL 2019,10(2):120-130 4.326
2019-FEB ZHEN XK; ZHOU H; DING W; ZHOU B; XU XL; PERULIJA V; CHEN CJ; CHANG MX; CHOUDHARY MI; OUYANG SY; PROTEIN & CELL 2019,10(2):131-136 4.326
2019-MAR CAO L; CHEN JZ; WANG YX; YANG YT; QING J; RAO ZH; CHEN XW; LOU ZY; PROTEIN & CELL 2019,10(3):178-195 4.326
2019-MAR ZHANG ZH; FAN ZY; KONG QL; XIAO JY; WU F; AN J; YANG Q; LI DB; ZHUO Y; EUROPEAN RADIOLOGY 2019,29(3):1452-1459 4.276
2019-JAN QIAN Y; SONG M; JIANG X; XIA M; MELLER J; TAN M; CHEN YT; LI XM; RAO ZH; JOURNAL OF VIROLOGY 2019,93(1): - 4.13
2019-FEB LIU CB; YANG DG; ZHANG X; ZHANG WH; LI DP; ZHANG C; QIN C; DU LJ; LI J; GAO F; ZHANG J; ZUO ZT; YANG ML; LI JJ; CNS NEUROSCIENCE & THERAPEUTICS 2019,25(2):261-272 4.063
2019-MAR 15 DING JW; YANG SW; ZHU BL; LIU HP; LIU GL; ZHOU LJ; ZHAN Q; WAN FR; SCRIPTA MATERIALIA 2019,162( ):377-381 3.982
2019-JAN 8 CAI ZN; CUI Y; TAN ZY; ZHANG GH; TAN ZY; ZHANG XL; PENG YS; DATABASE-THE JOURNAL OF BIOLOGICAL DATABASES AND CURATION 2019, ( ): - 3.755
2018- ZHAI RW; RIZAK J; ZHENG N; HE XP; LI ZH; YIN Y; SU T; HE YG; HE RQ; MA YY; YANG MF; WANG ZB; HU XT; CURRENT ALZHEIMER RESEARCH 2018,15(14):1304-1321 3.595
2019-JAN 31 MA J; ZHAI YJ; CHEN M; ZHANG K; CHEN Q; PANG XY; SUN F; PLOS ONE 2019,14(1): - 3.352
2019-MAR 10 DING JW; YANG SW; LIU GL; LI QF; ZHU BL; ZHANG MQ; ZHOU LJ; SHANG CJ; ZHAN Q; WAN FR; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2019,777( ):663-672 3.315
2019-FEB SONG W; ZHAO L; TAO Y; GUO X; JIA J; HE L; HUANG Y; ZHU Y; CHEN P; QIN H; GENES BRAIN AND BEHAVIOR 2019,18(2): - 3.262
2018-DEC 2 LI GC; QIN Y; FREE RADICAL RESEARCH 2018,52(11-12):1250-1255 3.136
2019-JAN 18 ZHANG JR; WANG ZH; CHEN Y; HAN RM; LIU ZY; SUN F; ZHANG F; BMC BIOINFORMATICS 2019,20( ): - 3.114
2019-FEB 1 MA J; XU YW; ZHENG QL; WANG YY; HU MH; MA FL; LONG HN; QIN ZH; TAO N; LIFE SCIENCES 2019,218( ):58-64 2.938
2019-MAR ZHANG XJC; LI H; PROTEIN SCIENCE 2019,28(3):502-512 2.778
2018-DEC PENG Y; MCCORVY JD; HARPSOE K; LANSU K; YUAN S; POPOV P; QU L; PU M; CHE T; NIKOLAJSEN LF; HUANG XP; WU Y; SHEN L; BJORN-YOSHIMOTO WE; DING K; WACKER D; HAN GW; CHENG J; KATRITCH V; JENSEN AA; HANSON MA; ZHAO S; GLORIAM DE; ROTH BL; STEVENS RC; LIU ZJ; JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES 2018,50(6):511-511 2.591
2019-FEB ZHANG JJ; WU JT; LIU XY; JIN ZL; LI L; CHEN L; JOURNAL OF VISION 2019,19(2): - 2.489
2019-JAN MENG QL; WANG B; CUI D; LIU N; HUANG Y; CHEN L; MA YY; JOURNAL OF VISION 2019,19(1): - 2.489
2019-JAN 22 HUA C; ZHU Y; XU W; YE S; ZHANG RG; LU L; JIANG SB; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2019,508(4):1018-1023 2.455
2018-DEC ZHOU Y; WANG XM; FAN SC; HE RQ; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2018,61(12):1596-1598 2.328
2019-JAN LIU Y; WEN W; ZOU LL; WU S; WANG S; LIU R; LIU H; GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 2019,257(1):199-205 2.23
2019-JAN-FEB LUO YL; GAO B; DENG YY; ZHU XM; JIANG TZ; ZHAO XD; YANG ZY; COMPUTER ANIMATION AND VIRTUAL WORLDS 2019,30(1): - 0.68
2018-APR PEDERSEN JO; HANSON CG; XUE R; HANSON LG; CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART B-MAGNETIC RESONANCE ENGINEERING 2018,48B(2): - 0.525

  附件下载: