ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2018年12月SCI收录)

宣布时候:2019年01月02日

年代 作者 落款 来由 IF
2018-DEC 6 LI YF; ZHANG ZQ; CHEN JY; LIU WQ; LAI WY; LIU BD; LI X; LIU LP; XU SH; DONG Q; WANG MZ; DUAN XY; TAN JJ; ZHENG Y; ZHANG PM; FAN GP; WONG JM; XU GL; WANG ZG; WANG HL; GAO SR; ZHU B; NATURE 2018,564(7734):136-+ 44.958
2018-DEC 6 SUN HY; YANG WQ; TIAN Y; ZENG XZ; ZHOU JY; MOK MTS; TANG WS; FENG Y; XU LL; CHAN AWH; TONG JH; CHEUNG YS; LAI PBS; WANG HKS; TSANG SW; CHOW KL; HU MY; LIU RH; HUANG L; YANG B; YANG PY; TO KF; SUNG JJY; WONG GLH; WONG VWS; CHENG ASL; NATURE COMMUNICATIONS 2018,9( ): - 13.691
2018-DEC 14 CHEN LH; WANG M; ZHU DJ; SUN ZZ; MA J; WANG JL; KONG LF; WANG SD; LIU ZA; WEI LL; HE YW; WANG JF; ZHANG XZ; NATURE COMMUNICATIONS 2018,9( ): - 13.691
2018-DEC WANG CH; CHENG YQ; ZHANG XP; LI N; ZHANG L; WANG SD; TONG XM; XU Y; CHEN GQ; CHENG SQ; FAN XM; LIU JL; HEPATOLOGY 2018,68(6):2239-2253 11.889
2018-SEP YANG F; ZUO XL; FAN CH; ZHANG XE; NATIONAL SCIENCE REVIEW 2018,5(5):740-755 10.973
2018-DEC 5 MEN D; ZHOU J; LI W; WEI CH; CHEN YY; ZHOU K; ZHENG Y; XU K; ZHANG ZP; ZHANG XE; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2018,10(48):41019-41025 8.284
2018-NOV 21 HUANG L; WANG DB; SINGH N; YANG F; GU N; ZHANG XE; NANOSCALE 2018,10(43):20289-20295 7.713
2018-DEC MA F; QI H; HU YF; JIANG QR; ZHANG LG; XUE P; YANG FQ; WANG R; JU Y; UCHIDA H; ZHANG Q; SODMERGEN; PLANT PHYSIOLOGY 2018,178(4):1537-1550 6.62
2018-NOV LI ZH; LIU HY; NIU ZJ; ZHONG W; XUE MM; WANG JF; YANG FQ; ZHOU Y; ZHOU YF; XU T; HOU JJ; MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2018,17(11):2119-2131 6.323
2018-DEC 7 YANG KT; LIANG Y; SUN ZC; LIU LC; LIAO J; XU HR; ZHU MZ; FU YX; PENG H; SCIENTIFIC REPORTS 2018,8( ): - 4.609
2018-NOV GUO YT; WANG HW; TANG YL; WANG Y; ZHANG MQ; YANG ZG; NYIRIMIGABO E; WEI B; LU ZB; JI GJ; PROTEIN & CELL 2018,9(11):966-970 4.326
2018-DEC YU JH; ZHANG LQ; LI YH; ZHU XT; XU SM; ZHOU XM; WANG HZ; ZHANG HC; LIANG B; LIU PS; PROTEOMICS 2018,18(23): - 3.469
2018-DEC WU FL; LIU Y; ZHANG HN; JIANG HW; CHENG L; GUO SJ; DENG JY; BI LJ; ZHANG XE; GAO HF; TAO SC; PROTEOMICS 2018,18(23): - 3.469
2018-OCT LI X; ZHANG L; GU SM; SUN JF; QIN ZS; YUE JJ; ZHONG Y; DING N; GAO R; MEDICINE 2018,97(43): - 2.193
2017- WANG Y; JIANG CY; CHENG JB; WANG XQ; INFORMATION TECHNOLOGY AND INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, VOL 2 2017,455( ):453-461 0

  附件下载: