ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2017年10月SCI收录)

宣布时候:2017年11月21日

年代 作者 落款 来由 IF
2017-NOV 2 LIU J; LIU WS; YANG L; WU Q; ZHANG HF; FANG A; LI L; XU XH; SUN L; ZHANG J; TANG FC; WANG XQ; CELL STEM CELL 2017,21(5):635-+ 22.567
2017-OCT YU XH; GAO D; GAO LQ; LAI JH; ZHANG CR; ZHAO Y; ZHONG LJ; JIA B; WANG F; CHEN XY; LIU ZF; ACS NANO 2017,11(10):10147-10158 14.486
2017-NOV YIN ML; WANG JY; WANG M; LI XM; ZHANG M; WU Q; WANG YL; CELL RESEARCH 2017,27(11):1365-1377 12.393
2017-SEP 29 VINCENT J; ADURA C; GAO P; LUZ A; LAMA L; ASANO Y; OKAMOTO R; IMAEDA T; AIDA J; ROTHAMEL K; GOGAKOS T; STEINBERG J; REASONER S; ASO K; TUSCHL T; PATEL DJ; GLICKMAN JF; ASCANO M; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): - 12.001
2017-OCT 16 XIAHOU ZK; WANG XL; SHEN J; ZHU XX; XU F; HU R; GUO DY; LI HN; TIAN Y; LIU YF; LIANG HH; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): - 12.001
2017- ZHANG GM; LIN L; QI D; ZHANG H; AUTOPHAGY 2017,13(9):1487-1495 11.958
2017-OCT BIAN YJ; ZHANG Z; SUN ZC; ZHAO JJ; ZHU DM; WANG Y; FU S; GUO JY; LIU LC; SU LS; WANG FS; FU YX; PENG H; HEPATOLOGY 2017,66(4):1067-1082 11.854
2017-OCT 1 XIAO H; WANG F; WISNIEWSKI J; SHAYTAN AK; GHIRLANDO R; FITZGERALD PC; HUANG YZ; WEI DB; LI SP; LANDSMAN D; PANCHENKO AR; WU C; GENES & DEVELOPMENT 2017,31(19):1958-1972 11.579
2017-OCT 9 YAN Y; WANG H; HU ML; JIANG LF; WANG Y; LIU PS; LIANG XH; LIU JY; LI CQ; LINDSTROM-BATTLE A; LAM SM; SHUI GH; DENG WM; JIAO RJ; DEVELOPMENTAL CELL 2017,43(1):99-+ 10.73
2017-OCT 17 LIU YP; TANG Q; ZHANG JZ; TIAN LF; GAO P; YAN XX; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2017,114(42):11151-11156 10.285
2017-OCT LIU K; XING RX; JIAN YL; GAO ZY; MA XL; SUN XJ; LI Y; XU M; WANG X; JING YD; GUO WX; YANG CL; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2017,216(10):3307-3321 9.886
2017-NOV 1 ZHAO Y; ZHANG CR; GAO LQ; YU XH; LAI JH; LU DH; BAO R; WANG YP; JIA B; WANG F; LIU ZF; CANCER RESEARCH 2017,77(21):6021-6032 9.241
2017-NOV 1 YANG Z; HE LY; LIN KS; ZHANG Y; DENG AH; LIANG Y; LI C; WEN TY; CLINICAL CANCER RESEARCH 2017,23(21):6673-6685 8.751
2017- ZHANG CR; YU XH; GAO LQ; ZHAO Y; LAI JH; LU DH; BAO R; JIA B; ZHONG LJ; WANG F; LIU ZF; THERANOSTICS 2017,7(17):4276-4288 8.748
2017-NOV 6 WAN N; HONG ZP; WANG HD; FU X; ZHANG ZY; LI C; XIA H; FANG Y; LI MT; ZHAN Y; YANG XL; SMALL 2017,13(41): - 8.375
2017-OCT WANG T; WANG B; HUANG H; ZHANG CY; ZHU YM; PEI B; CHENG CF; SUN L; WANG JW; JIN Q; ZHAO ZD; PLOS PATHOGENS 2017,13(10): - 7.758
2017-SEP ZHOU F; ZOU SS; CHEN Y; LIPATOVA Z; SUN D; ZHU XL; LI R; WU ZL; YOU WM; CONG XX; ZHOU YT; XIE ZP; GYURKOVSKA V; LIU YT; LI QL; LI WJ; CHENG J; LIANG YH; SEGEV N; PLOS GENETICS 2017,13(9): - 7.481
2017-NOV 10 GU L; WANG HW; WANG J; GUO YT; TANG YL; MAO Y; CHEN LJ; LOU H; JI GJ; ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 2017,27(14):1013-1026 7.221
2017-OCT 4 ZHANG YY; WU KY; SU WT; ZHANG DF; WANG P; QIAO XH; YAO Q; YUAN ZQ; YAO YG; LIU GH; ZHANG C; LIU LM; CHEN C; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2017,37(40):9741-9758 6.78
2017-NOV LU JQ; ZHANG H; CHEN X; ZOU Y; LI JS; WANG L; WU MH; ZANG JY; YU Y; ZHUANG W; XIA Q; WANG JY; FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 2017,112( ):287-297 5.982
2017-OCT 3 ZHANG L; CHEN YT; CHENG N; XU YC; HUANG KL; LUO YB; WANG PX; DUAN DM; XU WT; ANALYTICAL CHEMISTRY 2017,89(19):10194-10200 5.922
2017-DEC CHEN NH; LU JS; SHAO HY; WENG XC; FANG F; HUMAN BRAIN MAPPING 2017,38(12):6029-6042 5.638
2017-OCT 3 FAN X; ZHAO LY; LIU C; ZHANG JC; FAN KL; YAN XY; PENG HL; LEI JL; WANG HW; STRUCTURE 2017,25(10):1623-+ 5.622
2017-SEP 27 XUE MM; HOU JJ; WANG LL; CHENG DW; LU JZ; ZHENG L; XU T; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): - 5.525
2017-OCT 30 LUO JJ; DENG LZ; DING X; QUAN LJ; WU AP; JIANG TJ; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): - 5.525
2017-OCT 27 YU JK; ZHAI XH; LI XF; ZHONG CH; GUO C; YANG FQ; YUAN Y; ZHENG S; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): - 5.525
2017-OCT ZHOU LJ; ZHANG Q; ZHANG P; SUN L; PENG C; YUAN ZQ; CHENG JB; CELL DEATH & DISEASE 2017,8( ): - 5.497
2017-SEP 22 YANG ZL; CHEN N; GE RJ; QIAN H; WANG JH; ONCOTARGET 2017,8(42):72424-72437 5.415
2017-NOV 15 JIN LT; ZENG WF; ZHANG FY; ZHANG CL; LIANG W; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2017,199(10):3466-3477 5.287
2017-OCT TANG HD; ZHU MZ; QIAO J; FU YX; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2017,14(10):809-818 4.663
2017-OCT YANG SS; HU YB; WANG XD; GAO YR; LI K; ZHANG XE; CHEN SY; ZHANG TY; GU L; DENG JY; ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 2017,61(10): - 4.547
2017-OCT 25 LEI ZF; WANG DG; CHEN N; MA K; LU W; SONG ZH; CUI S; WANG JH; FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE 2017,11( ): - 4.522
2017- ZHAO QY; PENG YB; LUO XJ; LUO X; XU H; WEI MY; JIANG QJ; LI WE; MA LQ; XU JC; LIU XC; ZANG DA; SHE YS; ZHU H; SHEN JH; ZHAO P; XUE L; YU MF; CHEN WW; ZHANG P; FU XN; CHEN JY; NIE XW; SHEN CY; CHEN S; CHEN SS; CHEN JC; HU S; ZOU CB; QIN GJ; FANG Y; DING JP; JI GJ; ZHENG YM; SONG TY; WANG YX; LIU QH; INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES 2017,13(10):1242-1253 4.454
2017-NOV HUANG HR; LI SH; ZHANG YL; HAN XJ; JIA BQ; LIU HT; LIU DD; TAN SG; WANG QH; BI YH; LIU WJ; HOU BD; GAO GF; ZHANG FP; JOURNAL OF VIROLOGY 2017,91(22): - 4.428
2017-NOV ZHENG X; FENG N; LI DF; DONG XZ; LI J; MOLECULAR MICROBIOLOGY 2017,106(3):351-366 4.347
2017-NOV LIANG JL; GAO Y; HE Z; NIE Y; WANG M; JIANGYANG JH; ZHANG XJC; SHU WS; WU XL; APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 2017,83(21): - 4.303
2017-SEP LEVANON NL; YANG M; ZHAO Y; LEWINSON O; FEBS JOURNAL 2017,284( ):228-228 4.082
2017-SEP 22 WANG PY; LI R; YU J; HUANG ZR; YAN ZX; ZHAO K; LI J; FRONTIERS IN BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 2017,11( ): - 3.498
2017-OCT 27 CHENG L; ZHANG Z; LI GM; LI F; WANG L; ZHANG LG; ZURAWSKI SM; ZURAWSKI G; LEVY Y; SU LS; VACCINE 2017,35(45):6143-6153 3.338
2017-MAY SONG DJ; YUE LF; ZHAN YX; ZHANG JJ; YAN ZC; FAN YZ; YANG HY; ZHANG D; LIU QL; XIA ZQ; QIN P; JIA J; YUE M; YU JK; ZHENG S; YANG FQ; WANG JX; DISCOVERY MEDICINE 2017,23(128):283-294 3.139
2017-SEP HAN RM; WAN XH; WANG ZH; HAO Y; ZHANG JR; CHEN Y; GAO X; LIU ZY; REN F; SUN F; ZHANG F; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2017,199(3):196-208 3.067
2017-OCT CHEN SH; GAO GX; PROTEIN & CELL 2017,8(10):750-761 3.043
2017-NOV FAN KL; ZHOU M; YAN XY; PROTEIN & CELL 2017,8(11):788-790 3.043
2017-NOV ZHANG CY; LIU PS; PROTEIN & CELL 2017,8(11):796-800 3.043
2017-NOV LI R; SUN L; FANG A; LI P; WU Q; WANG XQ; PROTEIN & CELL 2017,8(11):823-833 3.043
2017-SEP ZHANG HN; LI JF; LI LH; LIU PS; WEI YX; QIAN ZJ; VASCULAR PHARMACOLOGY 2017,96-98( ):26-32 2.973
2017-NOV WU ZH; GUO AK; FU XD; NEURAL NETWORKS 2017,95( ):72-90 2.89
2017-NOV 4 ZHOU L; XU M; JIANG T; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2017,493(1):637-642 2.392
2017-NOV 4 ZHUO BW; YU J; CHANG LY; LEI JF; WEN ZQ; LIU CF; MAO GK; WANG KH; SHEN J; XU XQ; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2017,493(1):814-820 2.392
2017-NOV RAO JS; LIU ZX; ZHAO C; WEI RH; ZHAO W; TIAN PY; ZHOU X; YANG ZY; LI XG; MAGNETIC RESONANCE IMAGING 2017,43( ):144-150 2.327
2017-NOV ZHANG SL; WANG XF; WANG XH; SHEN XF; SUN JY; HU XT; CHEN PH; SYNAPSE 2017,71(11): - 2.038
2017-OCT HAN SY; MA CX; HU MH; WANG YY; MA FL; TAO N; QIN ZH; CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION 2017,35(7):414-419 1.991
2017- YUE XP; ZHANG YY; XING W; CHEN YT; MU CY; MIAO Z; GE PC; LI TT; HE RQ; TONG ZQ; ANALYTICAL CELLULAR PATHOLOGY 2017, ( ): - 1.114
2017-SEP WANG H; YAN Y; MIN L; ZHU LY; ZHANG DY; JIAO RJ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2017,44(9):799-805 0.245
2017-OCT WANG YJ; HUANG CC; GAO F; ZHANG JW; LI Y; BU DB; SUN SW; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2017,44(10):830-847 0.245
2017-OCT ZHAO KL; HUANG CC; WU HM; LI Y; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2017,44(10):848-856 0.245
2017-OCT 15 ZHAO YT; GUO YB; FAN XX; YANG HQ; ZHOU P; CHEN Z; YUAN Q; YE HH; JI GJ; WANG SQ; SCIENCE BULLETIN 2017,62(19):1295-1303 0
2017-OCT 15 PANG W; ZHANG GH; JIANG J; ZHENG HY; ZHANG LT; ZHANG XL; SONG JH; ZHANG MX; ZHU JW; LEI AH; TIAN RR; LIU XM; ZHANG LG; GAO GX; SU LS; ZHENG YT; SCIENCE BULLETIN 2017,62(19):1315-1324 0

 

  附件下载: