ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2017年7月SCI收录)

宣布时候:2017年07月26日

年代 作者 落款 来由
2017-JUL 6 WANG YP; GAO WQ; SHI XY; DING JJ; LIU W; HE HB; WANG K; SHAO F; NATURE 2017,547(7661):99-+
2017-JUL 5 LIU ZH; CHEN ZJ; SHANG CP; YAN F; SHI YC; ZHANG JJ; QU BL; HAN HL; WANG YY; LI DP; UDHOF TCS; CAO P; NEURON 2017,95(1):106-+
2017-JUL PENG RC; XU Y; ZHU TF; LI NN; QI JX; CHAI Y; WU M; ZHANG XZ; SHI Y; WANG PY; WANG JW; GAO N; GAO GF; CELL RESEARCH 2017,27(7):853-864
2017-JUL 4 LU GY; XU YZ; ZHANG K; XIONG Y; LI H; CUI L; WANG XP; LOU JZ; ZHAI YJ; SUN F; ZHANG XJC; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): -
2017-JUL 6 ZHANG CY; YANG L; DING YF; WANG Y; LAN L; MA Q; CHI X; WEI P; ZHAO YF; STEINBUCHEL A; ZHANG H; LIU PS; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): -
2017-MAY-JUN SUN J; XU YC; GAO RS; LIN JX; WEI WH; SRINIVAS S; LI DF; YANG RS; LI XP; LIAO XP; LIU YH; FENG YJ; MBIO 2017,8(3): -
2017-JUL LIAO J; LUAN Y; REN ZH; LIU XJ; XUE DY; XU HR; SUN ZC; YANG KT; PENG H; FU YX; CANCER IMMUNOLOGY RESEARCH 2017,5(7):560-570
2017-JUL XU X; MENG QH; ERBEN U; WANG PG; GLAUBEN R; KUHL AA; WU H; MA CW; HU MH; WANG YY; SUN W; JIA JY; WU XY; CHEN W; SIEGMUND B; QIN ZH; CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2017,14(7):597-606
2017-MAY LI K; LI T; YANG SS; WANG XD; GAO LX; WANG RQ; GU J; ZHANG XE; DENG JY; ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 2017,61(5): -
2017-JUL WU YJ; HU K; LI DF; BAI L; YANG SQ; JASTRAB JB; XIAO SH; HU YL; ZHANG S; DARWIN KH; WANG T; LI HL; MOLECULAR MICROBIOLOGY 2017,105(2):227-241
2017- LI YX; JING B; LIU H; LI YF; GAO X; LI YQ; MU B; YU HK; CHENG J; BARKER PB; WANG HX; HAN Y; JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2017,58(4):1175-1187
2017-JUN 23 LIU CC; MO LY; NIU YL; LI X; ZHOU XD; XU X; FRONTIERS IN PHYSIOLOGY 2017,8( ): -
2017-JUN 30 LI M; DONG Q; ZHU B; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2017,429(13):2042-2045
2017-MAY DING JW; ZHAO JY; YANG ZJ; MA L; MI ZY; WU YB; GUO JM; ZHOU JM; LI XY; GUO Y; PENG ZG; WEI T; YU HS; ZHANG LG; GE M; CEN S; VIRUSES-BASEL 2017,9(5): -
2017-JUL 28 WU B; ZHAO XD; ZHANG HM; LI X; WU GY; YANG YS; TIAN CY; SUI JF; BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 2017,331( ):169-176
2017-JUL ZHANG HT; ZHANG ZJ; MO WC; HU PD; DING HM; LIU Y; HUA Q; HE RQ; PROTEIN & CELL 2017,8(7):527-537
2017-JUL 7 ZHU XF; ZHAI K; MI Y; JI GJ; BMC UROLOGY 2017,17( ): -
2017-JUL ZHENG SP; ZHOU Y; FLEMING J; ZHOU YF; LIU W; BI LJ; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS 2017,73( ):437-442
2017-JUN CHEN XX; SU T; HE YG; HE RQ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2017,44(6):486-494
2017-JUN CLOTAIRE DZJ; WANG YF; HUANG WW; ZHAO F; ZHANG B; LEI M; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2017,44(6):504-514
2017-JUN FAN CY; LI YY; GU LS; LI WX; XU XJ; ZHANG SW; WANG L; CHEN Y; XUE YH; JI W; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2017,44(6):534-536

nbsp;

  附件下载: