ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2017年6月SCI收录)

宣布时候:2017年07月04日

年代 作者 落款 来由
2017-APR CHEN KY; SRINIVASAN T; TUNG KL; BELMONTE JM; WANG LH; MURTHY PKL; CHOI J; RAKHILIN N; KING S; VARANKO AK; WITHERSPOON M; NISHIMURA N; GLAZIER JA; LIPKIN SM; BU PC; SHEN XL; MOLECULAR SYSTEMS BIOLOGY 2017,13(4): -
2017-MAY 26 CHEN Y; ZHANG L; GRAF L; YU B; LIU Y; KOCHS G; ZHAO Y; GAO S; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): -
2017-JUN 7 GAO Q; ZHANG JF; WANG XM; LIU Y; HE RQ; LIU XF; WANG F; FENG J; YANG DL; WANG ZQ; MENG AM; YAN XY; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): -
2017-JUN 7 XIA PY; LIU J; WANG S; YE BQ; DU Y; XIONG Z; HAN ZG; TONG L; FAN Z; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): -
2017-MAY 23 KOTECHA A; WANG Q; DONG XC; ILCA SL; ONDIVIELA M; ZIHE R; SEAGO J; CHARLESTON B; FRY EE; ABRESCIA NGA; SPRINGER TA; HUISKONEN JT; STUART DI; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): -
2017-MAY 1 JI L; JIANG B; JIANG XM; CHARLAT O; CHEN A; MICKANIN C; BAUER A; XU WQ; YAN XX; CONG F; GENES & DEVELOPMENT 2017,31(9):904-915
2017-JUN YIN JH; HUANG YL; GUO PF; HU SQ; YOSHINA S; XUAN N; GAN QW; MITANI S; YANG CL; WANG XC; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2017,216(6):1775-1794
2017-JUN CAI SF; JIA XH; HAN QS; YAN XY; YANG R; WANG C; NANO RESEARCH 2017,10(6):2056-2069
2017-JUL ZHOU Y; DENG RJ; ZHEN MM; LI J; GUAN MR; JIA W; LI X; ZHANG Y; YU T; ZOU TJ; LU ZG; GUO J; SUN L; SHU CY; WANG CR; BIOMATERIALS 2017,133( ):107-118
2017-JUL LIANG XL; FANG L; LI XD; ZHANG X; WANG F; BIOMATERIALS 2017,132( ):72-84
2017-AUG LI LY; HAO PL; WEI P; FU LM; AI XC; ZHANG JP; ZHOU J; BIOMATERIALS 2017,136( ):43-55
2017- HAN YY; HUANG WW; LIU JK; LIU DD; CUI YY; HUANG RM; JUN Y; LEI M; THERANOSTICS 2017,7(7):1914-1927
2017-JUN 20 CHEN W; XIE ZS; YANG FQ; YE KQ; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2017,45(11):6837-6847
2017-MAY 14 HAN QS; WANG XH; JIA XH; CAI SF; LIANG W; QIN Y; YANG R; WANG C; NANOSCALE 2017,9(18):5927-5934
2017-MAY 18 CHEN Y; LI C; XIE H; FAN Y; YANG Z; MA J; HE D; LI L; ONCOGENE 2017,36(20):2879-2888
2017-JUL NI C; MA P; QU LW; WU F; HAO JF; WANG RR; LU Y; YANG W; ERBEN U; QIN ZH; JOURNAL OF PATHOLOGY 2017,242(3):334-346
2017-APR 22 OU XM; GUO JL; WANG LF; YANG HT; LIU XY; SUN JY; LIU ZF; BMC BIOLOGY 2017,15( ): -
2017-JUN BA Q; LI XG; HUANG C; LI JY; FU YJ; CHEN PZ; DUAN J; HAO M; ZHANG YH; LI JQ; SUN CQ; YING H; SONG HY; ZHANG RW; SHEN ZY; WANG H; JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY 2017,9(3):209-219
2017-JUN 13 YANG N; LIU XH; TENG D; LI ZZ; WANG XM; MAO RY; WANG X; HAO Y; WANG JH; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): -
2017-MAY 25 LI XM; MA R; PANG LJ; LV WW; XIE YL; CHEN Y; ZHANG PY; CHEN JW; WU QC; CUI GB; ZHANG P; ZHOU YF; ZHANG XC; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): -
2017-MAY 9 QIN YN; CHEN YN; YANG J; WU F; ZHAO LY; YANG FQ; XUE P; SHI ZY; SONG TS; HUANG C; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): -
2017-MAY 12 XU M; WANG YZ; YANG XA; JIANG T; XIE W; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): -
2017-MAY 30 ZHU ZM; WANG GY; MA K; CUI S; WANG JH; ONCOTARGET 2017,8(22):35933-35945
2017-JUN 13 HUANG L; WANG C; ZHAO SD; GE RJ; GUAN SD; WANG JH; ONCOTARGET 2017,8(24):39309-39322
2017-MAY 16 LU W; FENG J; WEN B; WANG K; WANG JH; ONCOTARGET 2017,8(20):32384-32397
2017-MAY 1 WANG HF; ZHANG XW; ZUO ZG; ZHANG Q; PAN Y; ZENG BH; LI WX; WEI H; LIU ZH; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2017,198(9):3729-3736
2017-MAY 15 LIAO WH; HUA ZL; LIU C; LIN L; CHEN R; HOU BD; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2017,198(10):3846-3856
2017-MAY 11 HAN M; ZOU WJ; CHANG H; YU Y; ZHANG HN; LI ST; CHENG HK; WEI GF; CHEN Y; REINKE V; XU T; KANG LJ; FRONTIERS IN MOLECULAR NEUROSCIENCE 2017,10( ): -
2017-APR YANG XL; WANG ZH; XIANG ZC; LI D; HU ZY; CUI W; GENG LL; FANG QJ; PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY 2017,13(4): -
2017-MAY 15 ALI S; XU T; XU XL; JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 2017,595(10):3085-3095
2017-JUN 14 GUO R; GE RJ; ZHAO SD; LIU YL; ZHAO X; HUANG L; GUAN SD; LU W; CUI S; WANG S; WANG JH; FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE 2017,11( ): -
2017-JUN 9 GUAN CC; LI J; SUN DP; LIU YF; LIANG HH; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2017,292(23):9627-9636
2017-MAY 25 LU J; DUAN YP; ZUO ZT; XU WR; ZHANG XW; LI C; XUE R; LU HZ; ZHANG WH; ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES 2017,12( ): -
2017-MAY 15 ZHANG ZF; ZHAO M; WANG L; CHEN YY; DONG YH; GONG Y; HUANG L; BIOCHEMICAL JOURNAL 2017,474(10):1727-1739
2017-APR ZHANG XQ; CAO HH; BAI SY; HUO WB; MA Y; STEM CELL RESEARCH 2017,20( ):21-29
2017-JUN YANG CL; WANG XC; TRAFFIC 2017,18(6):348-357
2017-FEB 3 HE RQ; LU Y; WU BB; YU LX; HAN CS; WEI Y; BIOPHYSICAL JOURNAL 2017,112(3):210A-210A
2017-FEB 3 LAN X; FAN CY; JI W; TIAN FY; XU T; GAO ZB; BIOPHYSICAL JOURNAL 2017,112(3):246A-246A
2017-FEB 3 WANG JH; FENG J; LU W; BIOPHYSICAL JOURNAL 2017,112(3):443A-444A
2017-JUN HUANG CC; LIU YM; WU HM; SUN DH; LI Y; ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 2017,409(15):3731-3739
2017-AUG KONG XX; YUAN ZQ; CHENG JB; JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 2017,95(8):1565-1573
2017-JUL LI H; LI HW; YUE HY; WANG W; YU LB; WANG S; CAO Y; ZHAO JZ; NEUROSURGICAL REVIEW 2017,40(3):419-425
2017-MAY JIAO RJ; GAO CX; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2017,60(5):445-446
2017-MAY ZHOU LQ; ZUO ZT; WANG J; FU T; CHEN L; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2017,44(5):407-413
2017-MAY TANG XM; WANG DC; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2017,44(5):414-421
2017-MAY ZHANG X; LIU XY; LU PP; JIA C; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2017,44(5):431-442

  附件下载: