ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2017年5月SCI收录)

宣布时候:2017年06月02日

年代 作者 落款 来由
2017-MAY LIU BY; YE BQ; YANG LL; ZHU XX; HUANG GL; ZHU PP; DU Y; WU JY; QIN XW; CHEN RS; TIAN Y; FAN ZS; NATURE IMMUNOLOGY 2017,18(5):499-508
2017-APR LI Q; LI W; YIN W; GUO J; ZHANG ZP; ZENG DJ; ZHANG XW; WU YT; ZHANG XE; CUI ZQ; ACS NANO 2017,11(4):3890-3903
2017-MAY XU F; ZHANG MS; HE WT; HAN RM; XUE FD; LIU ZY; ZHANG F; LIPPINCOTT-SCHWARTZ J; XU PY; CELL RESEARCH 2017,27(5):713-716
2017-APR 26 WANG XX; LI SH; ZHU L; NIAN QG; YUAN S; GAO Q; HU ZY; YE Q; LI XF; XIE DY; SHAW N; WANG JZ; WALTER TS; HUISKONEN JT; FRY EE; QIN CF; STUART DI; RAO ZH; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): -
2017-MAY 8 MA YX; WANG MX; LI W; ZHANG ZP; ZHANG XW; TAN TW; ZHANG XE; CUI ZQ; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): -
2017-MAY LUO QS; YANG X; YU S; SHI HG; WANG K; XIAO L; ZHU GY; SUN CQ; LI TT; LI DF; ZHANG XZ; ZHOU M; HUANG YH; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2017,24(5):469-+
2017-MAY HATCH RJ; WEI Y; XIA D; GOTZ J; ACTA NEUROPATHOLOGICA 2017,133(5):717-730
2017-APR 15 ZHANG KJ; YIN XF; YANG YQ; LI HL; XU YN; CHEN LY; LIU XJ; YUAN SJ; FANG XL; XIAO J; WU S; XU HN; CHU L; KATLINSKI KV; KATLINSKAYA YV; GUO RB; WEI GW; WANG DC; LIU XY; FUCHS SY; CLINICAL CANCER RESEARCH 2017,23(8):2038-2049
2017-MAY 1 WANG Z; HAO YJ; ZHANG CB; WANG ZL; LIU X; LI GZ; SUN LH; LIANG JS; LUO JJ; ZHOU DB; CHEN RS; JIANG T; CLINICAL CANCER RESEARCH 2017,23(9):2177-2185
2017-APR 20 CHEN J; CAI TX; ZHENG CW; LIN XW; WANG GJ; LIAO SY; WANG XX; GAN HY; ZHANG DQ; HU XJ; WANG S; LI Z; FENG YM; YANG FQ; HAN CS; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2017,45(7):4142-4157
2017-MAY XING WJ; XIAO Y; LU XL; ZHU HY; HE XC; HUANG W; LOPEZ ES; WONG J; JU HY; TIAN LL; ZHANG FM; XU HW; WANG SD; LI X; KARIN M; REN H; CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 2017,24(5):929-943
2017-MAY ZHOU X; FU X; LIN C; ZHOU XJ; LIU J; WANG L; ZHANG XW; ZUO MX; FAN XL; LI DP; SUN YY; CEREBRAL CORTEX 2017,27(5):2820-2830
2017-APR 18 HU C; YU Y; WANG JY; CHEMICAL COMMUNICATIONS 2017,53(30):4173-4186
2017-MAY WU R; SUN JG; WANG JQ; LI BH; LIU QS; NING G; JIN WZ; YUAN ZQ; DIABETOLOGIA 2017,60(5):900-910
2017-MAY LI LQ; WU Y; WANG ZH; JIA B; HU ZY; DONG CY; WANG F; JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 2017,58(5):821-826
2017-MAY 8 YANG WH; YANG YZ; ZHANG LD; XU H; GUO XJ; YANG X; DONG B; CAO YH; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): -
2017-APR 13 ZHU LQ; ZHAO XX; YIN Q; LIU XY; CHEN X; HUANG CJ; SUO X; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): -
2017-APR 24 SU S; WANG Q; XU W; YU F; HUA C; ZHU Y; JIANG SB; LU L; AIDS 2017,31(7):885-894
2017-MAY ZHENG XJ; WANG XL; TU F; WANG Q; FAN ZS; GAO GX; JOURNAL OF VIROLOGY 2017,91(9): -
2017-APR 28 LYU L; WANG BL; XIONG CY; ZHANG XT; ZHANG XY; ZHANG JJ; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2017,292(17):7011-7022
2017-MAY WANG YX; CAO L; ZHAI YY; MA JM; NIE QD; LI T; YIN Z; SUN YN; SHANG LQ; ANTIVIRAL RESEARCH 2017,141( ):91-100
2017-APR 20 SHI Y; ZHANG Y; LOU JZ; PLOS ONE 2017,12(4): -
2017-APR 14 LI JN; JIA XY; WANG YQ; XIE C; JIANG TJ; CUI Z; ZHAO MH; PLOS ONE 2017,12(4): -
2017-APR 11 HUANG X; ZHU QQ; HUANG XX; YANG LF; SONG YF; ZHU P; ZHOU P; VACCINE 2017,35(16):2042-2051
2017-APR 20 CHAN KC; LU LY; SUN F; FAN J; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 2017,121(15):3586-3596
2017-MAY WANG LX; YI F; FU LN; YANG JP; WANG S; WANG ZX; SUZUKI K; SUN L; XU XL; YU Y; QIAO J; BELMONTE JCI; YANG Z; YUAN Y; QU J; LIU GH; PROTEIN & CELL 2017,8(5):365-378
2017-APR WANG Y; FENG H; ZHU YL; GAO P; PROTEIN & CELL 2017,8(4):308-312
2017- FENG RL; ZHU WX; CHU W; TENG FF; MENG N; DENG PZ; SONG ZM; ANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY 2017,17(4):599-607
2017-APR 27 TIAN ZY; MENG K; SHI YH; ZHANG NX; LIU XH; JIN HW; ZHANG YM; ZHANG LH; ZHOU DM; XIAO SL; TETRAHEDRON 2017,73(17):2512-2517
2017-APR 22 LI ZH; WANG Y; XU M; JIANG T; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2017,486( ):94-100
2017-MAY WEI PH; MAO ZQ; CONG F; WANG B; LING ZP; LIANG SL; YU XG; JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE 2017,39( ):103-108
2017-MAY 5 FANG XJ; YU M; WU Y; ZHANG ZH; WANG WW; WANG ZX; YUAN Y; CHINESE MEDICAL JOURNAL 2017,130(9):1042-1048

 

  附件下载: