ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2017年1月SCI收录)

宣布时候:2017年04月21日

年代 作者 落款 来由
2017-JAN 12 LIU L; LI XY; WANG JY; WANG M; CHEN P; YIN ML; LI JZ; SHENG G; WANG YL; CELL 2017,168(1-2):121-+
2017-JAN 26 DING JJ; SHAO F; CELL 2017,168(3):544-+
2016-DEC 15 YANG H; GAO P; RAJASHANKAR KR; PATEL DJ; CELL 2016,167(7):1814-+
2016-DEC 14 WANG QH; YANG HB; LIU XQ; DAI LP; MA T; QI JX; WONG G; PENG RC; LIU S; LI JF; LI SH; SONG J; LIU JY; HE JH; YUAN H; XIONG Y; LIAO Y; LI JH; YANG JP; TONG Z; GRIFFIN BD; BI YH; LIANG MF; XU XN; QIN C; CHENG G; ZHANG XZ; WANG PY; QIU XG; KOBINGER G; SHI Y; YAN JH; GAO GF; SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE 2016,8(369): -
2017-JAN 19 LIU L; CHEN P; WANG M; LI XY; WANG JY; YIN ML; WANG YL; MOLECULAR CELL 2017,65(2):310-322
2017-JAN 19 ZHANG YW; WANG ZH; XIE WB; CAI Y; XIA LM; EASWARAN H; LUO JJ; YEN RWC; LI YN; BAYLIN SB; MOLECULAR CELL 2017,65(2):323-335
2017-JAN 3 CHENG L; MA JP; LI JY; LI D; LI GM; LI F; ZHANG Q; YU HS; YASUI F; YE CBH; TSAO LC; HU ZY; SU LS; ZHANG LG; JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 2017,127(1):269-279
2017-JAN YANG Z; LI C; FAN ZS; LIU HJ; ZHANG XL; CAI ZM; XU LQ; LUO J; HUANG Y; HE LY; LIU CX; WU S; EUROPEAN UROLOGY 2017,71(1):8-12
2017-JAN YANG Z; WU S; CAI ZM; LI C; EUROPEAN UROLOGY 2017,71(1):15-16
2016-DEC 1 ZHU PP; WANG YY; WU JY; HUANG GL; LIU BY; YE BQ; DU Y; GAO GX; TIAN Y; HE L; FAN ZS; NATURE COMMUNICATIONS 2016,7( ): -
2016-DEC 7 ZHAN YP; LIU L; ZHU Y; NATURE COMMUNICATIONS 2016,7( ): -
2017-JAN 19 SUN JH; LIU C; BAI XB; LI XT; LI JY; ZHANG ZP; ZHANG YP; GUO J; LI Y; NATURE COMMUNICATIONS 2017,8( ): -
2016- MIAO G; ZHAO YG; ZHAO H; JI C; SUN H; CHEN Y; ZHANG H; AUTOPHAGY 2016,12(12):2263-2270
2017-JAN 9 WANG KH; YU ZL; LIU YT; LI GH; DEVELOPMENTAL CELL 2017,40(1):5-6
2016-DEC 27 XIONG J; ZHANG ZQ; ZHU B; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2016,113(52):14878-14880
2017-JAN 24 WANG XX; ZHU L; DANG MH; HU ZY; GAO Q; YUAN S; SUN Y; ZHANG B; REN JS; KOTECHA A; WALTER TS; WANG JZ; FRY EE; STUART DI; RAO ZH; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2017,114(4):770-775
2016-NOV 15 LI J; RODRIGUEZ JP; NIU FF; PU MC; WANG JN; HUNG LW; SHAO Q; ZHU YP; DING W; LIU YQ; DA YR; YAO Z; YANG J; ZHAO YF; WEI GH; CHENG GH; LIU ZJ; OUYANG SY; PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2016,113(46):13015-13020
2016-DEC 19 ZHAO YG; ZHANG H; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2016,215(6):757-759
2016-DEC 5 QI YB; YAN LM; YU CT; GUO XY; ZHOU X; HU XY; HUANG XF; RAO ZH; LOU ZY; HU JJ; JOURNAL OF CELL BIOLOGY 2016,215(5):621-629
2016-DEC 5 YU QL; ZHANG P; QIU J; FANG F; CURRENT BIOLOGY 2016,26(23):3176-3182
2016-DEC 1 CHEN L; LI J; WANG F; DAI CL; WU F; LIU XM; LI TT; GLAUBEN R; ZHANG Y; NIE GJ; HE YL; QIN ZH; CANCER RESEARCH 2016,76(23):6828-6838
2017-JAN XIANG ZC; YANG XL; XU JJ; LAI WJ; WANG ZH; HU ZY; TIAN JS; GENG LL; FANG QJ; BIOMATERIALS 2017,115( ):53-64
2017-JAN REN ZH; GUO JY; LIAO J; LUAN Y; LIU ZD; SUN ZC; LIU XJ; LIANG Y; PENG H; FU YX; CLINICAL CANCER RESEARCH 2017,23(1):193-203
2017-JAN LI XZ; WANG PJ; LI H; DU XX; LIU MY; HUANG QB; WANG YH; WANG SD; CLINICAL CANCER RESEARCH 2017,23(1):239-249
2016-NOV 22 ZHANG J; CHEN SQ; ZHANG DM; SHI ZX; LI H; ZHAO TB; HU BY; ZHOU Q; JIAO JW; CELL REPORTS 2016,17(9):2326-2339
2016-NOV GAO RS; HU YF; LI ZC; SUN J; WANG QJ; LIN JX; YE HY; LIU F; SRINIVAS S; LI DF; ZHU BL; LIU YH; TIAN GB; FENG YJ; PLOS PATHOGENS 2016,12(11): -
2016-DEC JIN XN; LIANG NX; WANG MZ; MENG YX; JIA B; SHI XM; LI SQ; LUO JM; LUO YP; CUI QC; ZHENG K; LIU ZF; SHI JY; LI F; WANG F; ZHU ZH; RADIOLOGY 2016,281(3):958-966
2016-SEP 13 SINGEC I; CRAIN AM; HOU J; TOBE BTD; TALANTOVA M; WINQUIST AA; DOCTOR KS; CHOY J; HUANG X; LA MONACA E; HORN DM; WOLF DA; LIPTON SA; GUTIERREZ GJ; BRILL LM; SNYDER EY; STEM CELL REPORTS 2016,7(3):527-542
2016-AUG WANG SK; LIANG QL; QIAO HM; LI H; SHEN TJ; JI F; JIAO JW; DEVELOPMENT 2016,143(15):2732-2740
2016-OCT 4 MA K; XU A; CUI S; SUN MR; XUE YC; WANG JH; TRANSLATIONAL PSYCHIATRY 2016,6( ): -
2016-DEC HU JJ; RAPOPORT TA; SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY 2016,60( ):105-111
2016-DEC TANG SY; XI W; CHENG ZY; YIN L; LI RH; WU GZ; LIU WJ; XU JJ; XIANG SY; ZHENG YX; GE Q; NING K; YAN YJ; ZHAN Y; ACS SYNTHETIC BIOLOGY 2016,5(12):1466-1474
2017-JAN 17 JUN MH; RYU HH; JUN YW; LIU T; LI Y; LIM CS; LEE YS; KAANG BK; JANG DJ; LEE JA; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): -
2017-JAN 30 YANG Z; SUN Y; MA YH; LI ZR; ZHAO Y; REN LM; HAN HT; JIANG YL; ZHAO YF; SCIENTIFIC REPORTS 2017,7( ): -
2017-JAN YUAN XX; WEI G; YOU YL; HUANG YY; LEE HJ; DONG M; LIN J; HU T; ZHANG HL; ZHANG CH; ZHOU HQ; YE RC; QI XL; ZHAI BQ; HUANG WD; LIU SN; XIE W; LIU QS; LIU XM; CUI CB; LI DH; ZHAN JC; CHENG J; YUAN ZQ; JIN WZ; FASEB JOURNAL 2017,31(1):333-+
2016-NOV 15 LIM SM; CHOI BO; OH SI; CHOI WJ; OH KW; NAHM M; XUE YC; CHOI JH; CHOI JY; KIM YE; CHUNG KW; FU XD; KI CS; KIM SH; ONCOTARGET 2016,7(46):74496-74509
2017-JAN 11 LIU XJ; KWON H; LI ZH; FU YX; JOURNAL OF HEMATOLOGY & ONCOLOGY 2017,10( ): -
2017-JAN PAN GH; GAO XQ; FAN KQ; LIU JL; MENG B; GAO JM; WANG B; ZHANG CB; HAN H; AI GM; CHEN YH; WU D; LIU ZJ; YANG KQ; ACS CHEMICAL BIOLOGY 2017,12(1):142-152
2016- ZHOU YJ; DONG Y; HUANG G; WANG YH; HUANG XN; ZHANG FY; BOOTHMAN DA; GAO JM; LIANG W; JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B 2016,4(46):7429-7440
2016-DEC 16 GAO ZL; CHEN L; FAN RC; LU W; WANG DG; CUI S; HUANG L; ZHAO SD; GUAN SD; ZHU Y; WANG JH; FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE 2016,10( ): -
2017-JAN SU S; ZHU Y; YE S; QI QQ; XIA S; MA ZX; YU F; WANG Q; ZHANG RG; JIANG SB; LU L; JOURNAL OF VIROLOGY 2017,91(1): -
2017-JAN TANG QN; WANG XL; GAO GX; JOURNAL OF VIROLOGY 2017,91(2): -
2016-DEC DU YP; ZHAI ZC; LI Y; LU M; CAI TX; ZHOU B; HUANG L; WEI TT; LI TT; JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2016,15(12):4234-4244
2016-DEC 20 DAI R; HUANG ZR; TU HH; WANG LY; TANABE S; WENG XC; HE S; LI DF; FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE 2016,10( ): -
2016- YAN FX; GAO ZL; CHEN P; HUANG L; WANG DG; CHEN N; WU RX; FENG J; CUI S; LU W; WANG JH; NEURAL PLASTICITY 2016, ( ): -
2016-OCT LI T; SU T; HE YG; LU JH; MO WC; WEI Y; HE RQ; Aging and Disease 2016,7(5):561-584
2016- SHI QX; YIN Z; LIU PL; ZHAO B; ZHANG Z; MAO SA; WEI TF; RAO MM; ZHANG LG; WANG SL; CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 2016,40(3-4):499-508
2016-DEC SUN SW; HUANG CC; WANG YJ; LIU NM; CHAI WG; YANG F; ZHANG JW; GAO F; CHEN RS; LI Y; BU DB; GLYCOBIOLOGY 2016,26(12):1458-1458
2016-DEC HUANG CC; ZHAN TC; LIU YM; WU HM; LI Y; GLYCOBIOLOGY 2016,26(12):1486-1487
2017-JAN 19 LIANG K; WU HM; LI Y; CLINICAL PROTEOMICS 2017,14( ): -
2017-JAN 31 HE XP; LI ZH; RIZAK JD; WU SH; WANG ZB; HE RQ; SU M; QIN DD; WANG JK; HU XT; Frontiers in Neuroscience 2017,10( ): -
2017-JAN ZHANG XL; WANG Y; LIU PS; PROTEIN & CELL 2017,8(1):4-13
2017-JAN YAN RQ; LIU ZH; PROTEIN & CELL 2017,8(1):55-66
2017-JAN JIANG Y; ZHU YP; QIU WC; LIU YJ; CHENG GH; LIU ZJ; OUYANG SY; PROTEIN & CELL 2017,8(1):72-76
2016-DEC BURGESS S; CHENG LZ; GU F; HUANG JJ; HUANG ZW; LIN S; LI JS; LI W; QIN W; SUN YJ; ZHOU SY; WEI WS; WU Q; WANG HY; WANG XQ; XIONG JW; XI JZ; YANG H; ZHOU B; ZHANG B; PROTEIN & CELL 2016,7(12):913-915
2016-DEC FENG H; WANG S; GUO L; PUNEKAR A; LADENSTEIN R; WANG DC; LIU W; PROTEIN & CELL 2016,7(12):916-920
2017-JAN BURGESS S; CHENG LZ; GU F; HUANG JJ; HUANG ZW; LIN SO; LI JS; LI W; QIN W; SUN YJ; ZHOU SY; WEI WS; WU Q; WANG HY; WANG XQ; XIONG JW; XI JZ; YANG H; ZHOU B; ZHANG B; PROTEIN & CELL 2017,8(1):77-77
2016-DEC LIN YH; TIAN Y; WANG JS; JIANG YG; LUO Y; CHEN YT; TUMOR BIOLOGY 2016,37(12):15495-15500
2017-JAN 17 LI JB; HE QQ; LIU YT; LIU SL; TANG S; LI CM; SUN DM; LI XR; ZHOU M; ZHU P; BI GQ; ZHOU ZH; ZHENG JS; TIAN CL; CHEMBIOCHEM 2017,18(2):176-180
2017-JAN CHEN ZW; XUE R; ZHANG P; SUN KB; ZUO ZT; AN J; CHEN J; HE S; CHEN L; WANG DJJ; MAGNETIC RESONANCE IMAGING 2017,35( ):20-28
2016-DEC ZHANG XX; WANG S; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2016,59(12):1341-1342
2017-JAN MAO LL; LU ZX; HE NY; ZHANG LM; DENG Y; DUAN DM; SCIENCE CHINA-CHEMISTRY 2017,60(1):157-162
2017-JAN LIU L; JIANG T; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS 2017,73( ):9-15
2017-JAN HUA QX; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2017,44(1):17-20
2017-JAN ZHOU JY; LI QQ; HUANG CC; WU HM; LI Y; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2017,44(1):49-57
2016- LV JX; HUANG HC; CHEN RS; XU L; 2016 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOINFORMATICS AND BIOMEDICINE (BIBM) 2016, ( ):1771-1776
2016-DEC HE RD; HE RQ; SCIENCE BULLETIN 2016,61(23):1775-1778

 

 

  附件下载: