ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2016年2月SCI收录)

宣布时候:2016年03月23日

年代 作者 落款 来由
2016-JAN 13 LU Q; YOKOYAMA CC; WILLIAMS JW; BALDRIDGE MT; JIN XH; DESROCHERS B; BRICKER T; WILEN CB; BAGAITKAR J; LOGINICHEVA E; SERGUSHICHEV A; KREAMALMEYER D; KELLER BC; ZHAO Y; KAMBAL A; GREEN DR; MARTINEZ J; DINAUER MC; HOLTZMAN MJ; CROUCH EC; BEATTY W; BOON ACM; ZHANG H; RANDOLPH GJ; ARTYOMOV MN; VIRGIN HW; CELL HOST & MICROBE 2016,19(1):102-113
2015-DEC 3 CHEN YF; JU LN; LOU JZ; ZHU C; BLOOD 2015,126(23): -
2015-DEC 29 ZHANG B; WANG J; HUANG Z; WEI P; LIU Y; HAO JF; ZHAO LJ; ZHANG FL; TU YP; WEI TT; ONCOTARGET 2015,6(42):44495-44508
2016-JAN 12 XIE HJ; LI C; DANG Q; CHANG LS; LI L; ONCOTARGET 2016,7(2):1341-1353
2016-JAN 19 WU S; YANG Z; YE R; AN D; LI C; WANG YT; WANG YQ; HUANG Y; LIU H; LI FD; HE LY; SUN D; YU Y; LI QL; HUANG PD; ZHANG M; ZHAO X; BI TT; ZHUANG XH; ZHANG LY; LU JX; SUN XJ; ZHOU FJ; LIU CX; YANG GS; HOU Y; FAN ZS; CAI ZM; ONCOTARGET 2016,7(3):2629-2645
2016-JAN 19 WANG YQ; YU Y; YE R; ZHANG D; LI QL; AN D; FANG L; LIN YC; HOU Y; XU AB; FU Y; LU W; CHEN X; CHEN MW; ZHANG M; JIANG HL; ZHANG CX; DONG P; LI C; CHEN J; YANG GS; LIU CX; CAI ZM; ZHOU FJ; WU S; ONCOTARGET 2016,7(3):2754-2764
2016-FEB 2 ZHAO F; HUANG WW; ZHANG Z; MAO L; HAN YY; YAN J; LEI M; ONCOTARGET 2016,7(5):5366-5382
2016-FEB 16 YUAN J; YUE HY; ZHANG MY; LUO JJ; LIU LH; WU W; XIAO TF; CHEN XW; CHEN XM; ZHANG DD; XING R; TONG X; WU N; ZHAO J; LU YY; GUO MZ; CHEN RS; ONCOTARGET 2016,7(7):8131-8142
2016-FEB ZHANG P; WEN W; SUN XH; HE S; HUMAN BRAIN MAPPING 2016,37(2):558-569
2016-FEB 16 WEI ZD; YANG NN; LIU Y; YANG LZ; WANG Y; HAN L; ZHA RJ; HUANG RQ; ZHANG P; ZHOU YF; ZHANG XC; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-FEB 26 YANG Z; LIU SW; ZHU MG; ZHANG H; WANG J; XU Q; LIN KS; ZHOU XM; TAO M; LI C; ZHU H; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-FEB 18 ZHANG P; ZHOU LJ; PEI CL; LIN XH; YUAN ZQ; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-FEB 18 YUAN Q; DENG KY; SUN L; CHI SP; YANG ZG; WANG J; XIN HB; WANG XQ; JI GJ; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-FEB 22 CHEN XL; XU SM; WEI SS; DENG YQ; LI YR; YANG FQ; LIU PS; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-FEB 19 CHENG JB; LIAO YJ; ZHOU LJ; PENG SY; CHEN H; YUAN ZQ; SCIENTIFIC REPORTS 2016,6( ): -
2016-FEB 11 LI D; CHEN YY; WANG X; DEUTHER-CONRAD W; CHEN X; JIA B; DONG CY; STEINBACH J; BRUST P; LIU BL; JIA HM; JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 2016,59(3):934-946
2016-FEB 12 REN JQ; HUO L; WANG WJ; ZHANG Y; LI W; LOU JZ; XU T; FENG W; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2016,291(7):3581-3594
2016-MAR CAI TX; SHU QB; LIU PB; NIU LL; GUO XJ; DING X; XUE P; XIE ZS; WANG JF; ZHU NL; WU P; NIU LL; YANG FQ; JOURNAL OF LIPID RESEARCH 2016,57(3):388-397
2016-MAR RIPPLE DC; HU ZS; PHARMACEUTICAL RESEARCH 2016,33(3):653-672
2016-JAN SUN C; YIN NY; WEN RX; LIU W; JIA YX; HU LG; ZHOU QF; JIANG GB; NEUROTOXICOLOGY 2016,52( ):210-221
2016-JAN 25 HAO HJ; LIANG JR; DUAN R; CHEN YH; LIU C; XIAO YC; LI X; SU MM; JING HQ; WANG X; PLOS ONE 2016,11(1): -
2016-FEB LIU YJ; SONG XX; LI YF; XUAN JS; CUI Q; WANG JF; FENG YG; FEBS LETTERS 2016,590(3):387-395
2016-FEB GUO XT; QIU LX; WANG Y; WANG YH; WANG Q; SONG L; LI YL; HUANG K; DU XX; FAN WS; JIANG SF; WANG QQ; LI HY; YANG Y; MENG YG; ZHU Y; LU L; JIANG SB; MICROBES AND INFECTION 2016,18(2):148-152
2016-FEB LUAN Y; CHAI DF; PENG JJ; MA SL; WANG M; MA H; LI X; FU SL; PAN XL; WANG XX; QIN SB; XU T; INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY 2016,31( ):248-256
2016-FEB QIAN CC; LIU ZX; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2016,43(2):157-166
2016-FEB ZHANG X; JIA C; XIE K; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2016,43(2):167-175
2015-JUN 27 HUANG CC; ZHAN TC; LIU YM; LI QQ; WU HM; JI DB; LI Y; CLINICAL PROTEOMICS 2015,12( ): -

 

  附件下载: