ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2015年12月SCI收录)

宣布时候:2016年01月19日

年代 作者 落款 来由
2015-NOV SUN J; WEI HM; XU J; CHANG JF; YANG ZH; REN XJ; LV WW; LIU LP; PAN LX; WANG X; QIAO HH; ZHU B; JI JY; YAN D; XIE T; SUN FL; NI JQ; NATURE COMMUNICATIONS 2015,6( ): -
2015-DEC 2 ZHANG DJ; YAN KG; ZHANG YW; LIU GQ; CAO XT; SONG GT; XIE Q; GAO N; QIN Y; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2015,43(21):10525-10533
2016-JAN FANG XC; YANG T; WANG LY; YU JB; WEI XL; ZHOU YJ; WANG C; LIANG W; BIOMATERIALS 2016,77( ):139-148
2016-FEB 15 ZHANG XE; CUI ZQ; WANG DB; BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2016,76( ):243-250
2015-DEC ZHANG B; CHU W; WEI P; LIU Y; WEI TT; FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 2015,89( ):486-497
2015-DEC YIN RY; FANG L; LI YJ; XUE P; LI YZ; GUAN YF; CHANG YS; CHEN C; WANG NP; FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 2015,89( ):895-905
2015-SEP CHEN L; ZHANG GX; ZHOU Y; ZHANG CX; XIE YY; XIANG C; HE XY; ZHANG Q; LIU G; CELL DEATH & DISEASE 2015,6( ): -
2015-DEC CERNOCKA H; OSTATNA V; PALECEK E; ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 2015,61( ):114-116
2016-JAN CHEN C; LI N; ZHAO Y; HANG HY; BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 2016,113(1):39-51
2016-JAN 1 DAI J; ZHANG H; CHEN YX; CHANG Y; YUAN Q; JI GJ; ZHAI K; INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 2016,202( ):749-751
2016-JAN XIA FF; LI X; WANG B; GONG PJ; XIAO F; YANG M; ZHANG L; SONG J; HU LY; CHENG MJ; SUN CJ; FENG X; LEI LC; OUYANG SY; LIU ZJ; LI XW; GU JM; HAN WY; APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 2016,82(1):87-94
2015-DEC 9 CAO SJ; YU L; MAO JY; WANG Q; RUAN JS; PLOS ONE 2015,10(12): -
2015-DEC 16 CHEN T; LIN JF; WANG W; FLEMING J; CHEN L; WANG YX; LI HC; GUO HX; ZHOU J; CHEN XX; CHEN YH; LIAO QH; SHU Y; TAN YJ; YU ML; LI GZ; ZHOU L; ZHONG Q; BI LJ; GUO LN; ZHAO MG; PLOS ONE 2015,10(12): -
2015-DEC ZHAO Y; MA XY; WANG J; CHEN SP; YUAN H; XU A; HANG HY; WU LJ; RADIATION RESEARCH 2015,184(6):578-585
2016-JAN 10 ZENG Z; ZHOU Z; WANG D; WANG ZT; YANG HL; LUO JJ; CHEN RS; JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 2016,217( ):41-48
2015-DEC CHEN XX; SU T; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2015,42(12):1077-1083
2015-DEC LENG FW; XIE C; WANG DC; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2015,42(12):1112-1118
2015- MEZL M; JIRIK R; SOUCEK K; KOLAR R; 2015 IEEE INTERNATIONAL ULTRASONICS SYMPOSIUM (IUS) 2015, ( ): -

 

  附件下载: