ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2015年11月SCI收录)

宣布时候:2016年01月06日

年代 作者 落款 来由
2015-OCT 20 ZHANG HN; LI LH; LIU PS; JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 2015,66(16):C3-C3
2015-DEC KONG RR; YI FS; WEN PS; LIU JH; CHEN XP; REN JQ; LI XF; SHANG YL; NIE YZ; WU KC; FAN DM; ZHU L; FENG W; WU JY; JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 2015,125(12):4407-4420
2015-NOV MEN D; ZHANG TT; HOU LW; ZHOU J; ZHANG ZP; SHI YY; ZHANG JL; CUI ZQ; DENG JY; WANG DB; ZHANG XE; ACS NANO 2015,9(11):10852-10860
2015-DEC KOU ZH; WU Q; KOU XC; YIN CH; WANG H; ZUO ZT; ZHUO Y; CHEN A; GAO SR; WANG XQ; CELL RESEARCH 2015,25(12):1372-1375
2015-NOV 18 WANG XY; WANG DB; ZHANG ZP; BI LJ; ZHANG JB; DING W; ZHANG XE; SMALL 2015,11(43):5826-5832
2015-DEC CHEN JZ; WANG N; DONG M; GUO M; ZHAO Y; ZHUO ZY; ZHANG C; CHI XM; PAN Y; JIANG J; TANG H; NIU JQ; YANG DL; LI Z; HAN X; WANG Q; CHEN XW; DIABETES 2015,64(12):4088-4098
2015-NOV REES JS; LI XW; PERRETT S; LILLEY KS; JACKSON AP; MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2015,14(11):2848-2856
2015-OCT 27 WU BB; WEI Y; WANG YJ; SU T; ZHOU L; LIU Y; HE RQ; ONCOTARGET 2015,6(33):34128-34142
2015-NOV 17 CHEN YZ; HE L; PENG YN; SHI XD; CHEN JZ; ZHONG J; CHEN XW; CHENG GH; DENG HY; SCIENCE SIGNALING 2015,8(403): -
2015-DEC 2 LI WJ; GU SJ; FLEMING J; BI LJ; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-DEC 3 LI HE; ZHAO XR; WANG JF; DONG Y; MENG S; LI R; NIU XD; DENG XM; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-DEC 10 MA HH; MA YM; LIU XH; DYER DH; XU PY; LIU KY; LAN Q; HONG HZ; PENG JX; PENG R; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-DEC 4 WANG WL; LI R; DING J; TAO L; LI DP; WANG Y; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-DEC 16 MI ZY; DING JW; ZHANG Q; ZHAO JY; MA L; YU HS; LIU ZL; SHAN GZ; LI XY; ZHOU JM; WEI T; ZHANG LG; GUO F; LIANG C; CEN S; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-DEC 10 ZHAI YY; ZHAO XS; CUI ZJ; WANG M; WANG YX; LI LF; SUN Q; YANG X; ZENG DB; LIU Y; SUN YN; LOU ZY; SHANG LQ; YIN Z; JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 2015,58(23):9414-9420
2015-DEC ZHANG XL; LI DF; FLEMING J; WANG LW; ZHOU Y; WANG DC; ZHANG XE; BI LJ; FASEB JOURNAL 2015,29(12):4804-4814
2015-NOV TAO XZ; GAO GX; MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 2015,35(22):3921-3932
2015- YANG QZ; JIE Q; SHAW N; LI L; RAO ZH; YIN Z; LOU ZY; INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES 2015,11(11):1337-1347
2015-DEC 4 GAO GN; WANG MZ; YANG N; HUANG Y; XU RM; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2015,427(24):3824-3833
2015-NOV 15 SAW WT; MATSUDA Z; EISENBERG RJ; COHEN GH; ATANASIU D; METHODS 2015,90( ):68-75
2015-NOV 16 FANG JZ; LI C; LIU XY; HU TT; FAN ZS; HAN ZG; PLOS ONE 2015,10(11): -
2015-DEC HAN RM; WANG LS; LIU ZY; SUN F; ZHANG F; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2015,192(3):403-417
2015-NOV ZHU HT; ZHU P; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2015,58(11):1154-1156
2015- WANG SH; CHEN MM; LI Y; ZHANG YD; HAN LX; WU JN; DU SD; COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE 2015, ( ): -
2015-NOV CAO DF; YANG N; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2015,42(11):978-993
2015-NOV ZHOU JJ; FENG XL; ZHOU Z; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2015,42(11):1003-1008
2015-NOV LIANG D; CHEN P; LI GH; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2015,42(11):1009-1014
2015-NOV LI CM; ZHOU M; LI XM; ZHU P; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2015,42(11):1063-1072

 

  附件下载: