ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2015年7月SCI收录)

宣布时候:2015年08月25日

年代 作者 落款 来由
2015-JUN 26 SHANG CP; LIU ZH; CHEN ZJ; SHI YC; WANG Q; LIU S; LI DP; CAO P; SCIENCE 2015,348(6242):1472-1477
2015-JUL ZHANG H; BAEHRECKE EH; TRENDS IN CELL BIOLOGY 2015,25(7):376-387
2015-JUN ZHOU XM; SHIMANOVICH U; HERLING TW; WU S; DOBSON CM; KNOWLES TPJ; PERRETT S; ACS NANO 2015,9(6):5772-5781
2015-JUL YANG XY; WANG S; SHENG Y; ZHANG MS; ZOU WJ; WU LJ; KANG LJ; RIZO J; ZHANG RG; XU T; MA C; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2015,22(7):547-+
2015-JUN 17 LV XX; YU Y; ZHOU M; HU C; GAO F; LI JS; LIU XH; DENG K; ZHENG P; GONG WM; XIA AD; WANG JY; JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2015,137(23):7270-7273
2015-JUN LIU B; OUYANG SY; MAKAROVA KS; XIA Q; ZHU YP; LI ZM; GUO L; KOONIN EV; LIU ZJ; HUANG L; NATURE COMMUNICATIONS 2015,6( ): -
2015-JUN JING HW; YANG XL; ZHANG J; LIU XH; ZHENG HK; DONG GJ; NIAN JQ; FENG J; XIA B; QIAN Q; LI JY; ZUO JR; NATURE COMMUNICATIONS 2015,6( ): -
2015-JUN 23 ZHENG YX; YU F; WU YM; SI LL; XU H; ZHANG CL; XIA Q; XIAO SL; WANG Q; HE QC; CHEN P; WANG JY; TAIRA K; ZHANG LH; ZHOU DM; NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2015,43(11):E73-U42
2015-JUL 1 DAI JY; CHEN PH; TIAN H; SUN JY; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2015,35(26):9632-9637
2015-JUN ZHANG XZ; SUN L; ROSSMANN MG; CURRENT OPINION IN VIROLOGY 2015,12( ):109-112
2015-JUL 1 OKWOR I; XU GL; TANG HD; LIANG Y; FU YX; UZONNA JE; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2015,195(1):194-202
2015-JUL 17 CHENG ML; ZHANG XY; YU HS; DU PS; PLUMAS J; CHAPEROT L; SU LS; ZHANG LG; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-JUL 10 WANG WY; WEI SN; LI LH; SU XY; DU CK; LI FJ; GENG B; LIU PS; XU GH; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-JUL 13 CAO W; LIU Y; ZHANG R; ZHANG B; WANG T; ZHU XB; MEI L; CHEN HB; ZHANG HL; MING PH; HUANG LQ; SCIENTIFIC REPORTS 2015,5( ): -
2015-JUN FAN D; ZHANG X; ZHONG LJ; LIU XJ; SUN Y; ZHAO HY; JIA B; LIU ZF; ZHU ZH; SHI JY; WANG F; BIOCONJUGATE CHEMISTRY 2015,26(6):1054-1060
2015-MAY WANG YX; YANG B; ZHAI YY; YIN Z; SUN YN; RAO ZH; ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 2015,59(5):2636-2646
2015-AUG WANG F; YANG L; GAO Q; HUANG L; WANG LP; WANG J; WANG SD; ZHANG B; ZHANG Y; CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY 2015,64(8):965-976
2015-JUN 26 REN XM; LI DF; JIANG S; LAN XQ; HU YL; SUN H; WANG DC; PLOS ONE 2015,10(6): -
2015-JUN 1 PHIWPAN K; GUO J; ZHANG W; HU TY; BORUAH BM; ZHANG JH; ZHOU XY; PLOS ONE 2015,10(6): -
2015-MAR 26 SONG QH; MAO BB; CHENG JB; GAO YH; JIANG K; CHEN J; YUAN ZQ; MENG SS; PLOS ONE 2015,10(3): -
2015-AUG ZHAO Q; CHEN DL; LIU PS; WEI TT; ZHANG F; DING WJ; JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 2015,149( ):39-44
2015-DEC 1 ZHAO YL; HA YM; YUE JC; WANG F; FOOD CHEMISTRY 2015,188( ):320-324
2015-JUL 6 WANG TY; ZHOU Q; LI FH; YU Y; YIN XB; WANG JY; CHEMBIOCHEM 2015,16(10):1440-1442
2015-AUG LIN L; LI YP; YAN LB; ZHANG GM; ZHAO Y; ZHANG H; PROTEIN & CELL 2015,6(8):599-609
2015-JUL WANG S; YI F; QU J; PROTEIN & CELL 2015,6(7):472-475
2015-JUL DONG Y; QIU XD; SHAW N; XU YY; SUN YN; LI XM; LI J; RAO ZH; PROTEIN & CELL 2015,6(7):504-517
2015-MAR ZHOU Y; CHEN T; ZHOU L; FLEMING J; DENG JY; WANG XD; WANG LW; WANG YY; ZHANG XL; WEI WJ; BI LJ; FEMS MICROBIOLOGY LETTERS 2015,362(6): -
2015-MAY 15 CHEN NN; GUO AK; LI Y; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2015,460(4):944-948
2015-AUG 7 CHANG Y; WU YY; LIU W; JI GJ; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2015,463(4):606-611
2015-AUG 7 YU SS; LI H; GAO F; ZHOU Y; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2015,463(4):912-916
2015-JUL GAO BQ; CHEN RD; LIU X; DAI JG; SUN F; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS 2015,71( ):889-894
2015-JUL SUN HL; JIANG T; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS 2015,71( ):906-912
2015-JUN SHAN L; LIU TE; ZHAO XD; MA YY; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2015,42(6):543-550
2015-JUN LIN L; SONG XQ; YE S; ZHANG RG; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2015,42(6):574-582
2014-SEP YANG PY; MARKOWITZ GJ; WANG XF; NATIONAL SCIENCE REVIEW 2014,1(3):396-412
2015-JUN ZHANG JJ; ZHU LN; LU XL; FELDMAN ER; KEYES LR; WANG Y; FAN H; FENG H; XIA ZX; SUN JY; JIANG TJ; GAO SJ; TIBBETTS SA; FENG PH; PLOS PATHOGENS 2015,11(6): -

 

  附件下载: