ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2015年1月SCI收录)

宣布时候:2015年02月04日

年代 作者 落款 来由
2015-JAN 1 WANG XX; REN JS; GAO Q; HU ZY; SUN Y; LI XM; ROWLANDS DJ; YIN WD; WANG JZ; STUART DI; RAO ZH; FRY EE; NATURE 2015,517(7532):85-U214
2014-DEC GUO B; LIANG QQ; LI L; HU Z; WU F; ZHANG PP; MA YF; ZHAO B; KOVACS AL; ZHANG ZY; FENG D; CHEN S; ZHANG H; NATURE CELL BIOLOGY 2014,16(12):1215-U202
2014-DEC 1 ZHENG SD; VILLA R; WANG J; FENG YG; WANG JF; BECKER PB; YE KQ; GENES & DEVELOPMENT 2014,28(23):2652-2662
2014-OCT GUO B; HUANG J; WU WX; FENG D; WANG XC; CHEN YY; ZHANG H; AUTOPHAGY 2014,10(10):1738-1748
2014-NOV 26 ZHOU T; YU MF; ZHANG B; WANG LM; WU XC; ZHOU HJ; DU YP; HAO JF; TU YP; CHEN CY; WEI TT; ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 2014,24(44):6922-6932
2015-JAN CHEN L; LI J; ZHANG JH; DAI CL; LIU XM; WANG J; GAO ZT; GUO HY; WANG R; LU SC; WANG FS; ZHANG HH; CHEN HS; FAN XL; WANG SD; QIN ZH; JOURNAL OF HEPATOLOGY 2015,62(1):156-164
2014-DEC YANG JY; XUE X; TIAN H; WANG XX; DONG YX; WANG F; ZHAO YN; YAO XC; CUI W; WU CF; PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 2014,144(3):321-337
2015-JAN DU YP; CAI TX; LI TT; XUE P; ZHOU B; HE XL; WEI P; LIU PS; YANG FQ; WEI TT; MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2015,14(1):227-236
2014-DEC LIU FY; YANG MK; WANG XD; YANG SS; GU J; ZHOU J; ZHANG XE; DENG JY; GE F; MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2014,13(12):3352-3366
2014-DEC 24 DENG JY; BI LJ; ZHOU L; GUO SJ; FLEMING J; JIANG HW; ZHOU Y; GU J; ZHONG Q; WANG ZX; LIU ZH; DENG RP; GAO J; CHEN T; LI WJ; WANG JF; WANG XD; LI HC; GE F; ZHU GF; ZHANG HN; GU J; WU FL; ZHANG ZP; WANG DB; HANG HY; LI Y; CHENG L; HE X; TAO SC; ZHANG XE; CELL REPORTS 2014,9(6):2317-2329
2014-DEC SUN Y; GUO Y; LOU ZY; CURRENT OPINION IN VIROLOGY 2014,9( ):24-30
2014- CHENG L; DU XX; SU LS; WANG SD; ONCOIMMUNOLOGY 2014,3(11): -
2014-NOV 26 DING ZJ; ZHANG ZJ; MA HW; CHEN YY; ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2014,6(22):19797-19807
2014-NOV 26 LI CF; WU AP; PENG YS; WANG JF; GUO Y; CHEN ZG; ZHANG H; WANG YQ; DONG JH; WANG LL; QIN FXF; CHENG GH; DENG T; JIANG TJ; SCIENTIFIC REPORTS 2014,4( ): -
2014-NOV 28 DONG WJ; WEI XL; ZHANG FY; HAO JF; HUANG F; ZHANG CL; LIANG W; SCIENTIFIC REPORTS 2014,4( ): -
2014-DEC 1 LIU ZD; ZHOU H; WANG WJ; TAN WJ; FU YX; ZHU MZ; SCIENTIFIC REPORTS 2014,4( ): -
2014-DEC 3 CHEN YZ; WANG SS; YI ZH; TIAN HB; ALIYARI R; LI YH; CHEN G; LIU P; ZHONG J; CHEN XW; DU PS; SU LS; QIN FXF; DENG HY; CHENG GH; SCIENTIFIC REPORTS 2014,4( ): -
2014-DEC 11 YUAN Q; CHEN Z; SANTULLI G; GU L; YANG ZG; YUAN ZQ; ZHAO YT; XIN HB; DENG KY; WANG SQ; JI GJ; SCIENTIFIC REPORTS 2014,4( ): -
2014-DEC 23 MA MJ; YANG XX; QIAN YH; ZHAO SY; HUA S; WANG TC; CHEN SH; MA GY; SANG XY; LIU LN; WU AP; JIANG TJ; GAO YW; GRAY GC; ZHAO T; LING X; WANG JL; LU B; QIAN J; CAO WC; SCIENTIFIC REPORTS 2014,4( ): -
2014-DEC 12 CUI PX; WANG Y; CHU WS; GUO XY; YANG FF; YU MJ; ZHAO HF; DONG YH; XIE YN; GONG WM; WU ZY; SCIENTIFIC REPORTS 2014,4( ): -
2014-DEC NI C; WANG CH; ZHANG JJ; QU LW; LIU XM; LU Y; YANG W; DENG JJ; LORENZ D; GAO P; MENG QH; YAN XY; BLASIG IE; QIN ZH; AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 2014,184(12):3308-3320
2014-DEC 5 XIE Q; PENG SY; TAO L; RUAN HH; YANG YL; LI TM; ADAMS U; MENG SS; BI XL; DONG MQ; YUAN ZQ; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2014,289(49):34205-34213
2014-NOV 25 ZHANG P; SI XH; SKOGERBO G; WANG JJ; CUI DY; LI YX; SUN XB; LIU L; SUN BF; CHEN RS; HE SM; HUANG DW; DATABASE-THE JOURNAL OF BIOLOGICAL DATABASES AND CURATION 2014, ( ): -
2015-JAN GUO C; DU YF; YUAN DL; LI MX; GONG HY; GONG ZF; LIU L; LEARNING & MEMORY 2015,22(1):56-63
2014-NOV 19 TANG Y; LIU CY; LIU ZJ; HU XP; YU YQ; ZHOU YF; PLOS ONE 2014,9(11): -
2014-OCT 6 LU M; JIANG YL; WANG S; JIN H; ZHANG RG; VIROLLE MJ; CHEN YX; ZHOU CZ; PLOS ONE 2014,9(10): -
2014-SEP 29 HE JM; JI YT; LI AM; ZHANG QM; SONG WQ; LI YJ; HUANG HX; QIAN J; ZHAI AX; YU X; ZHAO JY; SHANG QL; WEI LL; ZHANG FM; PLOS ONE 2014,9(9): -
2014-DEC SHANG LQ; WANG YX; QING J; SHU B; CAO L; LOU ZY; GONG P; SUN YN; YIN Z; ANTIVIRAL RESEARCH 2014,112( ):47-58
2014-DEC TANG Q; LIU YP; YAN XX; LIANG DC; DNA REPAIR 2014,24( ):10-14
2014-DEC LI HL; PENG YS; ZOU YQ; HUANG ZC; WU AP; LI KL; JIANG TJ; INFECTION GENETICS AND EVOLUTION 2014,28( ):62-63
2015-JAN LIU L; ZHANG SW; ZHANG YC; LIU H; ZHANG L; CHEN RS; HUANG YF; MENG J; MOLECULAR BIOSYSTEMS 2015,11(1):262-274
2014-DEC 15 ZHAO LJ; ZHAO XY; ZHAO K; WEI P; FANG Y; ZHANG FL; ZHANG B; OGATA K; MORI A; WEI TT; EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2014,745( ):98-107
2015-JAN LIU Y; SUN ZS; SUN SF; DUAN YX; SHI JF; QI ZF; MENG R; SUN YX; ZENG XW; CHUI DH; JI XM; SYNAPSE 2015,69(1):7-14
2015-JAN SONG ZM; ZHU WX; SONG JR; WEI P; YANG FY; LIU N; FENG RL; DRUG DELIVERY 2015,22(1):58-68
2014-DEC CAI P; CHEN NH; ZHOU TG; THOMPSON B; FANG F; EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH 2014,232(12):4035-4041
2014-DEC YANG JL; XU H; SHAO F; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(12):1156-1161
2014-DEC HE RQ; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(12):1243-1244
2014-DEC YI CJ; ZHANG L; LI L; LIU XQ; LING SR; ZHANG FY; LIANG W; ONCOLOGY LETTERS 2014,8(6):2611-2615
2014-DEC LIU PB; YE ZL; CAI TX; DAI SJ; YANG FQ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(12):1197-1206
2014-DEC JU JQ; JIA MM; CONG YN; WANG SD; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(12):1245-1254
2014-NOV YAO Q; ZHANG L; WAN XB; CHEN J; HU LY; DING XJ; LI L; KARAR J; PENG HZ; CHEN S; HUANG N; RAUSCHER FJ; SHAO F; PLOS PATHOGENS 2014,10(11): -
2014- SUN P; DING HM; LIANG M; LI XJ; MO WC; WANG X; LIU Y; HE RQ; HUA Q; BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2014, ( ): -

 

  附件下载: