ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2014年4月SCI收录)

宣布时候:2014年07月01日

年代 作者 落款 来由
2014-APR 14 LI GQ; CI WM; KARMAKAR S; CHEN K; DHAR R; FAN ZX; GUO ZQ; ZHANG J; KE YW; WANG L; ZHUANG M; HU SD; LI XS; ZHOU LQ; LI XH; CALABRESE MF; WATSON ER; PRASAD SM; RINKER-SCHAEFFER C; EGGENER SE; STRICKER T; TIAN Y; SCHULMAN BA; LIU J; WHITE KP; CANCER CELL 2014,25(4):455-468
2014-APR CAO CQ; WANG XX; CAI Y; SUN L; TIAN LX; WU H; HE XQ; LEI H; LIU WF; CHEN GJ; ZHU RX; PAN YX; ADVANCED MATERIALS 2014,26(16):2566-2571
2014-APR ZHAO JJ; ZHANG Z; LUAN Y; ZOU ZS; SUN YL; LI YG; JIN L; ZHOU CB; FU JL; GAO B; FU YX; WANG FS; HEPATOLOGY 2014,59(4):1331-1342
2014-APR MAO Z; PAN L; WANG WX; SUN J; SHAN S; DONG Q; LIANG XP; DAI LC; DING XJ; CHEN S; ZHANG ZQ; ZHU B; ZHOU Z; CELL RESEARCH 2014,24(4):389-399
2014-APR 2 SONG K; MENG M; CHEN L; ZHOU K; LUO H; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2014,34(14):4837-4844
2014-APR 9 ZHANG J; JI F; LIU YL; LEI XP; LI H; JI GJ; YUAN ZQ; JIAO JW; JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2014,34(15):5184-5199
2014-MAR WANG YQ; WANG XC; DENG W; FAN XD; LIU TT; HE GM; CHEN RS; TERZAGHI W; ZHU DM; DENG XW; MOLECULAR PLANT 2014,7(3):514-527
2014-JAN-FEB XIA T; LIANG SY; WANG HJ; HU S; SUN YN; YU XJ; HAN J; LI J; GUO SJ; DAI JX; LOU ZY; GUO YJ; MABS 2014,6(1):119-129
2014-APR 25 DING JZ; MOOERS BHM; ZHANG Z; KALE J; FALCONE D; MCNICHOL J; HUANG B; ZHANG XJC; XING CG; ANDREWS DW; LIN JL; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2014,289(17):11873-11896
2014-FEB 21 LI M; SUZUKI K; KIM NY; LIU GH; BELMONTE JCI; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2014,289(8):4594-4599
2014-FEB 21 GONG WB; WANG JF; PERRETT S; FENG YG; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2014,289(8):4882-4895
2014-APR 30 WANG JJ; CUI DY; XIAO TF; SUN XB; ZHANG P; CHEN RS; HE SM; HUANG DW; BMC GENOMICS 2014,15( ): -
2014-MAR NATASHIN PV; MARKOVA SV; LEE J; VYSOTSKI ES; LIU ZJ; FEBS JOURNAL 2014,281(5):1432-1445
2014-APR 4 GE RJ; QIAN H; CHEN N; WANG JH; MOLECULAR BRAIN 2014,7( ): -
2014- QIANG M; XIAO R; SU T; WU BB; TONG ZQ; LIU Y; HE RQ; JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2014,40(4):1039-1053
2014-MAR 26 LIN H; RIZAK JD; MA YY; YANG SC; CHEN L; HU XT; PLOS ONE 2014,9(3): -
2014-APR 24 XU Y; LI H; JIN YH; FAN J; SUN F; PLOS ONE 2014,9(4): -
2014-APR 8 WEI CY; XIAO TF; ZHANG P; WANG ZS; CHEN XW; ZHANG LH; YAO MX; CHEN RS; WANG H; PLOS ONE 2014,9(4): -
2014-APR HAN RM; ZHANG F; WAN XH; FERNANDEZ JJ; SUN F; LIU ZY; JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 2014,186(1):167-180
2014-MAR DU YP; WEI TT; PROTEIN & CELL 2014,5(3):203-213
2014-APR MA J; HAN HM; MA L; LIU CZ; XUE X; MA P; LI XM; TAO H; PROTEIN & CELL 2014,5(4):307-316
2014-JAN YU SL; WANG R; WANG R; WANG S; YAO YQ; ZHANG D; ZHAO YL; ZUO ZT; XUE R; WANG DJJ; ZHAO JZ; AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 2014,35(1):65-71
2014-MAR 28 QIU BA; ZHANG K; WANG SL; SUN F; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2014,446(1):380-386
2014-APR 18 KANG XS; ZHAO Y; JIANG DH; LI XM; WANG XP; WU Y; CHEN ZL; ZHANG XC; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2014,446(4):965-970
2014-MAR LI MY; ZUO ZT; JIN J; XUE R; TRAKIC A; WEBER E; LIU F; CROZIER S; JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE 2014,240( ):102-112
2014-APR YU J; SU T; ZHOU T; HE YG; LU J; LI J; HE RQ; NEUROSCIENCE BULLETIN 2014,30(2):172-184
2014-FEB CHEN XF; SUN MZ; HU YZ; ZHANG HH; WANG ZB; ZHOU NX; YAN XY; ONCOLOGY LETTERS 2014,7(2):393-398
2014-APR BARTLETT PF; HE RQ; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(4):363-365
2014-APR NGUYEN TH; QIU XF; SUN JY; MEUNIER FA; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(4):378-383
2014-APR CHEN XB; ZHU WB; RUAN LH; TANG J; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(4):388-392
2014-APR LIU CC; ZHAO Y; HANG HY; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2014,41(4):393-402
2014-MAR LI Q; BAI L; LIU N; WANG M; LIU JP; LIU PS; CONG YS; CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2014,41(3):169-173
2014-APR STROBEL C; HUNT S; SULLIVAN R; SUN JY; SAH P; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(4):384-390
2014-APR SUN F; WANG YJ; ZHOU YQ; VAN SWINDEREN B; GONG ZF; LIU L; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(4):391-402
2014-APR TAYLOR CJ; HE RQ; BARTLETT PF; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(4):403-411
2014-APR CHEN JY; SUN MR; WANG XH; LU J; WEI Y; TAN Y; LIU Y; GOTZ J; HE RQ; HUA Q; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(4):412-421
2014-APR LU J; LI T; HE RQ; BARTLETT PF; GOTZ J; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(4):422-431
2014-APR ZHOU HL; MANGELSDORF M; LIU JH; ZHU L; WU JY; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(4):432-444
2014-APR HE RD; HE RQ; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(4):445-447
2014-APR MO WC; LIU Y; BARTLETT PF; HE RQ; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2014,57(4):448-461

 

  附件下载: