ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2013年8月SCI收录)

宣布时候:2013年10月10日

年代 作者 落款 来由
2013-JUN 19  WU YE; HUO L; MAEDER CI; FENG W; SHEN K;     NEURON 2013,78(6):994-1011 
2013-JUL 29  WANG XX; YING P; DIAO F; WANG Q; YE D; JIANG C; SHEN N; XU N; CHEN WB; LAI SS; JIANG S; MIAO XL; FENG J; TAO WW; ZHAO NW; YAO B; XU ZP; SUN HX; LI JM; SHA JH; HUANG XX; SHI QH; TANG H; GAO X; LI CJ;     JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 2013,210(8):1559-1574 
2013-JUL  WANG P; QU J; WU MZ; ZHANG WZ; LIU GH; BELMONTE JCI;     CELL RESEARCH 2013,23(7):863-865 
2013-AUG  FENG F; YUAN LM; WANG YE; CROWLEY C; LV ZY; LI JJ; LIU YF; CHENG GH; ZENG S; LIANG HH;     CELL RESEARCH 2013,23(8):1055-1058 
2013-MAY 28  LI BB; WANG Q; PAN XJ; DE CASTRO IF; SUN YN; GUO Y; TAO XW; RISCO C; SUI SF; LOU ZY;     PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2013,110(22):9048-9053 
2013-MAY 28  NIU FF; SHAW N; WANG YE; JIAO LY; DING W; LI XM; ZHU P; UPUR H; OUYANG SY; CHENG GH; LIU ZJ;     PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2013,110(22):9054-9059 
2013-JUL 16  LI H; LI YM; LEI ZC; WANG KY; GUO AK;     PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2013,110(29):12084-12089 
2013-MAY  LI SP; CHEN M; YU DL; REN SC; SUN SF; LIU LD; KETELAAR T; EMONS AMC; LIU CM;     PLANT CELL 2013,25(5):1774-1786 
2013-JUL 15  JIANG B; WANG W; WANG F; HU ZL; XIAO JL; YANG S; ZHANG J; PENG XZ; WANG JH; CHEN JG;     BIOLOGICAL PSYCHIATRY 2013,74(2):145-155 
2013-MAY  CHEN DD; JIAN YL; LIU XZ; ZHANG YY; LIANG JJ; QI XY; DU HW; ZOU W; CHEN LW; CHAI YP; OU GS; MIAO L; WANG YC; YANG CL;     PLOS GENETICS 2013,9(5): -  
2013-AUG  WU WS; ZHAO YS; SHI ZH; CHANG SY; NIE GJ; DUAN XL; ZHAO SM; WU Q; YANG ZL; ZHAO BL; CHANG YZ;     ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 2013,19(5):519-521 
2013-JUL  WANG K; LIU F; ZHOU LY; DING SL; LONG B; LIU CY; SUN T; FAN YY; SUN L; LI PF;     CELL DEATH & DISEASE 2013,4( ): -  
2013-JUN 4  ZHANG Y; WANG WJ; CHEN J; ZHANG K; GAO F; GAO BQ; ZHANG S; DONG MD; BESENBACHER F; GONG WM; ZHANG MJ; SUN F; FENG W;     STRUCTURE 2013,21(6):997-1006 
2013-JUN 4  XU XY; WANG XY; ZHANG Y; WANG DC; DING JJ;     STRUCTURE 2013,21(6):1059-1066 
2013-JUN 1  DUI W; WEI B; HE F; LU W; LI CQ; LIANG XH; MA J; JIAO RJ;     MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL 2013,24(11):1676-1687 
2013-AUG  TAN T; XIE JC; LIU TT; CHEN XJ; ZHENG XB; TONG ZQ; TIAN X;     EXPERIMENTAL GERONTOLOGY 2013,48(8):786-794 
2013-AUG  LU J; MIAO JY; SU T; LIU Y; HE RQ;     BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 2013,1830(8):4102-4116 
2013-JUN 25  CHEN Y; YANG L; DING YF; ZHANG SY; HE T; MAO FL; ZHANG CY; ZHANG HN; HUO CX; LIU PS;     PLOS ONE 2013,8(6): -  
2013-JUN 25  ZHANG Y; WHITFIELD-GABRIELI S; CHRISTODOULOU JA; GABRIELI JDE;     PLOS ONE 2013,8(6): -  
2012-JAN 31  CHEN W; LOU JZ; EVANS EA; ZHU C;     BIOPHYSICAL JOURNAL 2012,102(3):26A-26A 
2012-JAN 31  ZHAO YT; LI JC; CHEN Z; ZHOU P; YUAN Q; JIANG YF; JI GJ; WANG SQ;     BIOPHYSICAL JOURNAL 2012,102(3):213A-214A 
2012-JAN 31  XU T;     BIOPHYSICAL JOURNAL 2012,102(3):322A-322A 
2012-JAN 31  CHEN YX; YIN WX; WU YY; PAN CY; MIAO L; JI GJ;     BIOPHYSICAL JOURNAL 2012,102(3):507A-507A 
2012-JAN 31  WANG JH; GE RJ; QIAN H;     BIOPHYSICAL JOURNAL 2012,102(3):528A-528A 
2013-JUN 6  FENG XM; PAN XW; LI M; PIEPER J; CHANG WR; JANKOWIAK R;     JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 2013,117(22):6585-6592 
2013-JUL  ARUNKUMAR N; LIU CH; HANG HY; SONG WX;     CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 2013,10(4):360-372 
2013-JUL  WANG D; XUE P; CHEN XL; XIE ZS; YANG FQ; ZHENG L; XU T;     PROTEIN & CELL 2013,4(7):520-528 
2013-JUL  ZENG WF; YAN Y; ZHANG FY; ZHANG CL; LIANG W;     PROTEIN & CELL 2013,4(7):539-547 
2013-JUL  LI J; DONG Y; LU XR; WANG L; PENG W; ZHANG XJC; RAO Z;     PROTEIN & CELL 2013,4(7):548-561 
2013-AUG  MU X; LI W; WANG XL; GAO GX;     PROTEIN & CELL 2013,4(8):591-597 
2013-AUG  ZHANG YD; GU LS; CHANG H; JI W; CHEN Y; ZHANG MS; YANG L; LIU B; CHEN LY; XU T;     PROTEIN & CELL 2013,4(8):598-606 
2013-AUG  GUO JT; WEI XP; LI M; PAN XW; CHANG WR; LIU ZF;     PROTEIN & CELL 2013,4(8):607-619 
2013-AUG  YAN Y; ZENG WF; SONG SJ; ZHANG FY; HE WX; LIANG W; NIU ZY;     PROTEIN & CELL 2013,4(8):620-627 
2013-AUG  WANG L; LI J; WANG XX; LIU W; ZHANG XJC; LI XM; RAO ZH;     PROTEIN & CELL 2013,4(8):628-640 
2013-AUG 1  PAN C; LIU HD; GONG Z; YU X; HOU XB; XIE DD; ZHU XB; LI HW; TANG JY; XU YF; YU JQ; ZHANG LY; FANG H; XIAO KH; CHEN YG; WANG JY; PANG Q; CHEN W; SUN JP;     SCIENTIFIC REPORTS 2013,3( ): -  
2013-JUL 3  TAN T; XIE JC; TONG ZQ; LIU TT; CHEN XJ; TIAN X;     BRAIN RESEARCH 2013,1520( ):23-35 
2013-OCT  WANG AX; PU KF; DONG B; LIU Y; ZHANG LM; ZHANG ZJ; DUAN W; ZHU YM;     JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY 2013,33(10):1156-1164 
2013-JUN 21  LEI ZC; CHEN K; LI H; LIU H; GE AK;     BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2013,436(1):35-40 
2013-JUN 7  YUE Y; SHENG Y; ZHANG HN; YU Y; HUO L; FENG W; XU T;     BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2013,435(3):441-446 
2013-JUN  XU XL; YI F; PAN HZ; DUAN SL; DING ZC; YUAN GH; QU J; ZHANG HC; LIU GH;     ACTA PHARMACOLOGICA SINICA 2013,34(6):741-746 
2013-JUL 1  SUN P; CHEN JY; LI J; SUN MR; MO WC; LIU KL; MENG YY; LIU Y; WANG F; HE RQ; HUA Q;     BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 2013,13( ): -  
2013-JUL  CHEN P; ZHAO JC; LI GH;     JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS 2013,40(7):355-365 
2013-JUN  WEI CX; LIU JY; YU ZS; ZHANG B; GAO GJ; JIAO RJ;     JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS 2013,40(6):281-289 
2013-SEP  WANG F; YAN XC; SONG LN; WANG P; LU D; FENG J; YANG DL; YAN XY;     BIOTECHNOLOGY LETTERS 2013,35(9):1411-1418 
2013-JUL  YANG P; SUN RL; YAO MH; CHEN WD; WANG ZG; FEI J;     ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA 2013,45(7):540-548 
2013-AUG  LU HS; YANG MF; LIU CM; LU P; CANG HX; MA LQ;     ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2013,69( ):871-875 
2013-AUG  QU JG; RIZAK JD; LI XM; LI JJ; MA YY;     ONCOLOGY LETTERS 2013,6(2):347-352 
2013-AUG  LIU Y; DONG Y; ZHANG B; CHENG YX;     ONCOLOGY LETTERS 2013,6(2):556-558 
2013-MAR  SUN XM; SHI Y; LU XS; HE JH; GAO F; YAN JH; QI JX; GAO GF;     CELL REPORTS 2013,3(3):769-778 
2013-JUL  MIAO JY; LU J; ZHANG ZJ; TONG ZQ; HE RQ;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(7):641-651 
2013-JUL  LIU B; WANG Y;     PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013,40(7):662-667 

 

  附件下载: