ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2012年7月SCI收录)

宣布时候:2012年08月24日

年代 作者 落款 来由
2012-AUG LI M; LIU GH; BELMONTE JCI; NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 2012,13(8):524-535
2012-JUL FAN KL; CAO CQ; PAN YX; LU D; YANG DL; FENG J; SONG LN; LIANG MM; YAN XY; NATURE NANOTECHNOLOGY 2012,7(7):459-464
2012-JUN 29 OUYANG SY; SONG XQ; WANG YY; RU H; SHAW N; JIANG Y; NIU FF; ZHU YP; QIU WC; PARVATIYAR K; LI Y; ZHANG RG; CHENG GH; LIU ZJ; IMMUNITY 2012,36(6):1073-1086
2012-JUL ZHANG MS; CHANG H; ZHANG YD; YU JW; WU LJ; JI W; CHEN JJ; LIU B; LU JZ; LIU YF; ZHANG JL; XU PY; XU T; NATURE METHODS 2012,9(7):727-U297
2012-JUN WANG J; FANG XC; LIANG W; ACS NANO 2012,6(6):5018-5030
2012-JUL LIU GH; YI F; SUZUKI K; QU J; BELMONTE JCI; CELL RESEARCH 2012,22(7):1087-1091
2012-JUL LIU ZH; LENARDO MJ; CELL RESEARCH 2012,22(7):1092-1094
2012-JUN 28 WANG J; WANG YG; LIANG W; JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 2012,160(3):637-651
2012-JUL YANG LF; SONG YF; LI XM; HUANG XX; LIU JJ; DING H; ZHU P; ZHOU P; JOURNAL OF VIROLOGY 2012,86(14):7662-7676
2012-JUL ZHUANG J; FAN KL; GAO LZ; LU D; FENG J; YANG DL; GU N; ZHANG Y; LIANG MM; YAN XY; MOLECULAR PHARMACEUTICS 2012,9(7):1983-1989
2012-JUN 29 SUN L; LV FX; GUO XM; GAO GX; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2012,287(27):22882-22888
2012-JUL OUYANG SY; GONG B; LI JZ; ZHAO LX; WU W; ZHANG FS; SUN LN; WANG SJ; PAN M; LI C; LIANG WG; SHAW N; ZHENG J; ZHAO GP; WANG Y; LIU ZJ; LIANG MF; JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM 2012,90(7):837-846
2012-AUG 2 GAO X; XU W; WANG Z; TAKAGAKI K; LI B; WU JY; NEUROSCIENCE 2012,216( ):57-69
2012-AUG ZHANG X; HUANG B; CHEN C; FREE RADICAL RESEARCH 2012,46(8):1044-1050
2012-AUG ISHIKAWA H; MENG FX; KONDO N; IWAMOTO A; MATSUDA Z; PROTEIN SCIENCE 2012,21( ):179-179
2012-JUL 6 CHEN B; LIU H; REN J; GUO AK; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2012,423(3):557-563
2012-JUN 29 ZHENG J; CHEN Z; YIN WX; MIAO L; ZHOU ZS; JI GJ; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2012,423(2):207-211
2012-JUL HUANG ZY; HONG Q; XUE P; PAUL G; FENG Z; WANG LY; MEI Y; WU LL; CHEN XM; WU D; CHINESE SCIENCE BULLETIN 2012,57(20):2493-2505
2012-JUL LI RX; FAN HR; GU Y; SI DY; LIANG W; CHROMATOGRAPHIA 2012,75(13-14):721-727
2012-JUL WANG W; DING JJ; WANG DC; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2012,39(7):640-646
2012-JUL DAN QJ; LIU YT; WU JW; WANG ZX; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2012,39(7):647-654
2012-JUN AN YH; ZHANG HF; SUN M; ZHANG J; CHEN XQ; CHEN D; LU D; FENG J; YANG DL; SONG LN; YAN XY; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2012,39(6):548-555
2012-JUN FENG WJ; ZHOU W; ZHANG YD; WU ZX; XU T; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2012,39(6):556-562
2012-JUL XU XY; WANG XY; DING JJ; WANG DC; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2012,68( ):760-763
2012-JUL DENG K; GAO F; ZHENG P; GONG WM; SUN Z; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2012,68( ):829-831
2012-JUL FAN HT; SUN W; SUN Z; GAO F; GONG WM; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2012,68( ):839-841
2012-AUG ZHAI XH; YU JK; YANG FQ; ZHENG S; MOLECULAR MEDICINE REPORTS 2012,6(2):444-448
2012-JUN WU D; WANG PR; WANG SY; NEURAL REGENERATION RESEARCH 2012,7(17):1331-1337

 

  附件下载: