ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2012年6月SCI收录)

宣布时候:2012年07月18日

年代 作者 落款 来由
2012-JUN 8 HU JZ; SUN L; SHEN FF; CHEN YF; HUA Y; LIU Y; ZHANG M; HU YR; WANG QS; XU W; SUN F; JI JG; MURRAY JM; CARR AM; KONG DC; CELL 2012,149(6):1221-1232
2012-JUN ZHAN ZY; OUYANG SY; LIANG WG; ZHANG ZF; LIU ZJ; HUANG L; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 2012,68( ):659-670
2012-JUN 15 KANG YY; ZHAO DF; LIANG HH; LIU B; ZHANG Y; LIU QW; WANG XC; LIU YF; GENES & DEVELOPMENT 2012,26(12):1339-1350
2012-JUN 15 QIU Y; LIU L; ZHAO C; HAN CC; LI FD; ZHANG JH; WANG Y; LI GH; MEI YD; WU MA; WU JH; SHI YY; GENES & DEVELOPMENT 2012,26(12):1376-1391
2012-JUN XU XL; QU J; SUZUKI K; LI M; ZHANG WZ; LIU GH; BELMONTE JCI; CELL RESEARCH 2012,22(6):941-944
2012-MAY 1 TANG H; DU J; FENG J; MA FF; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2012,188( ): -
2012-MAY 1 TANG H; DU J; FENG J; MA FF; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2012,188( ): -
2012-JUL YANG L; DING YF; CHEN Y; ZHANG SY; HUO CX; WANG Y; YU JH; ZHANG P; NA HM; ZHANG HN; MA YB; LIU PS; JOURNAL OF LIPID RESEARCH 2012,53(7):1245-1253
2012-JUL WEI XL; WANG YG; ZENG WF; HUANG F; QIN L; ZHANG CL; LIANG W; PHARMACEUTICAL RESEARCH 2012,29(7):1977-1989
2012-JUN 14 ZHANG L; CHENG DX; TAO N; ZHAO M; ZHANG F; YUAN YL; QIU XP; PLOS ONE 2012,7(6): -
2012-JUN 15 WANG XL; TU F; ZHU YP; GAO GX; PLOS ONE 2012,7(6): -
2012-MAY 9 LIU WZ; WU JB; XIAO L; BAI YJ; QU AQ; ZHENG Z; YUAN ZQ; PLOS ONE 2012,7(5): -
2012-MAY 9 YANG MZ; CHEN YY; ZHOU Y; WANG LW; ZHANG HT; BI LJ; ZHANG XE; PLOS ONE 2012,7(5): -
2012-APR 30 XIE GQ; ZHANG HT; DU GP; HUANG QL; LIANG XH; MA J; JIAO RJ; PLOS ONE 2012,7(4): -
2012-APR 12 LIU YF; ZHANG N; LIU X; WANG XQ; WANG ZX; CHEN YY; YAO HW; GE M; PAN XM; PLOS ONE 2012,7(4): -
2012- WAN L; NIE GJ; ZHANG J; ZHAO BL; JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2012,30(3):523-530
2012-JUN 7 YU DF; TIAN MZ; FAN YX; JI G; WANG YL; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 2012,116(22):6425-6430
2012-JUN 7 LI JG; HU YF; SUN SF; LING S; ZHANG JZ; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 2012,116(22):6461-6464
2012-JUN 14 LI XJ; HOU JC; SUN P; LI PT; HE RQ; LIU Y; ZHAO LY; HUA Q; JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 2012,141(3):927-933
2012-MAY XUAN JS; FENG YG; CURRENT PROTEIN & PEPTIDE SCIENCE 2012,13(3):258-266
2012-JUL YU SL; YAN LR; YAO YQ; WANG S; YANG MQ; WANG B; ZHUO Y; AI L; MIAO XY; ZHAO JZ; WANG DJJ; MAGNETIC RESONANCE IMAGING 2012,30(6):869-877
2012- CHIEN SHL; LIN YL; QIAN WL; ZHOU K; LIN MK; HSU HY; PERCEPTION 2012,41(3):305-318
2012-JUN 5 WU YT; LI JX; LIU S; XIN Y; WANG ZJ; GAO J; JI BY; FAN XM; ZHOU QW; CHINESE MEDICAL JOURNAL 2012,125(11):1903-1907
2012-MAY DONG WJ; ZHOU YJ; LIANG W; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2012,39(5):396-401
2012-MAY WANG HJ; YIN JQ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2012,39(5):402-409
2012-MAY WANG ZF; WANG XL; GAO GX; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2012,39(5):431-437
2012-JUN WANG XY; DING JJ; WANG DC; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2012,68( ):683-686
2012-JUN YU K; MING ZH; LI YY; CHEN C; BAO ZH; REN ZL; LIU BF; TAO W; RAO ZH; LOU ZY; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2012,68( ):716-719

 

  附件下载: