ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2011年3月SCI收录)

宣布时候:2011年04月25日

年代 作者 落款 来由
2011-MAR 25 HOU BD; SAUDAN P; OTT G; WHEELER ML; JI M; KUZMICH L; LEE LM; COFFMAN RL; BACHMANN MF; DEFRANCO AL; IMMUNITY 2011,34(3):375-384
2011-APR WASHBURN ML; BILITY MT; ZHANG LG; KOVALEV GI; BUNTZMAN A; FRELINGER JA; BARRY W; PLOSS A; RICE CM; SU LS; GASTROENTEROLOGY 2011,140(4):1334-1344
2011-APR ZHANG QZ; JIANG JJ; HAN PC; YUAN Q; ZHANG J; ZHANG XQ; XU YY; CAO HH; MENG QZ; CHEN L; TIAN TA; WANG X; LI P; HESCHELER J; JI GJ; MA Y; CELL RESEARCH 2011,21(4):579-587
2011-APR REN WJ; LIU Y; ZHOU LJ; LI W; ZHONG Y; PANG RP; XIN WJ; WEI XH; WANG J; ZHU HQ; WU CY; QIN ZH; LIU G; LIU XG; NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 2011,36(5):979-992
2011-APR RUCK A; ATTONITO J; GARCES KT; NUNEZ L; PALMISANO NJ; RUBEL Z; BAI ZY; NGUYEN KCQ; SUN L; GRANT BD; HALL DH; MELENDEZ A; AUTOPHAGY 2011,7(4):386-400
2011-APR 8 WANG YQ; BUELL AK; WANG XY; WELLAND ME; DOBSON CM; KNOWLES TPJ; PERRETT S; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2011,286(14): -
2011-MAR 25 XIAO JY; LIU C; HOU JJ; CUI C; WU DD; FAN HY; SUN XH; MENG J; YANG FQ; WANG EH; YU BZ; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2011,286(12):10356-10366
2011-MAR 18 HOU H; WANG FS; ZHANG WC; WANG DM; LI XM; BARTLAM M; YAO XB; RAO ZH; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2011,286(11):9623-9635
2011-MAR HU TH; LIU ZX; SHEN X; JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 2011,15(3):647-653
2011-MAR 15 YU Y; WANG LF; JIU YM; ZHAN Y; LIU L; XIA ZP; SONG E; XU PY; XU T; BIOCHEMICAL JOURNAL 2011,434( ):383-390
2011-APR 6 NI JG; JIANG HH; JIN YX; CHEN NH; WANG JH; WANG ZB; LUO YJ; MA YY; HU XT; PLOS ONE 2011,6(4): -
2011-MAR ZHAO QH; CHEN WH; CHEN YD; ZHANG LM; ZHANG JP; ZHANG ZJ; BIOCONJUGATE CHEMISTRY 2011,22(3):346-352
2011-APR BERENGUER M; ZHANG JZ; BRUCE MC; MARTINEZ L; GONZALEZ T; GURTOVENKO AA; XU T; LE MARCHAND-BRUSTEL Y; GOVERS R; BIOCHIMIE 2011,93(4):697-709
2011-MAR ZHANG H; XU LQ; PERRETT S; METHODS 2011,53(3):285-294
2011- QUAN H; PENG X; LIU SW; BO F; YANG L; HUANG ZY; LI HX; CHEN XM; DI W; CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 2011,27(1):91-98
2011-APR HU GB; XIA J; LOU HM; LIU QM; LIN JY; YIN XY; DONG XZ; DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY 2011,35(4):416-420
2011-MAY WU ZH; GUO AK; NEURAL NETWORKS 2011,24(4):333-344
2011-APR GENG SM; WANG QQ; WANG JL; HU ZS; LIU CC; QIU JK; ZENG WH; ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH 2011,303(3):181-189
2011-FEB 28 JIN G; MENG YH; LIU L; NIU Y; CHEN S; CAI Q; JIANG TJ; THIN SOLID FILMS 2011,519(9):2750-2757
2011-FEB 28 HUANG CH; CHEN YY; WANG CX; ZHU W; MA HW; JIN G; THIN SOLID FILMS 2011,519(9):2763-2767
2011-FEB 28 NIU Y; ZHUANG J; LIU L; YAN XY; JIN G; THIN SOLID FILMS 2011,519(9):2768-2771

 

  附件下载: