ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2010年10月SCI收录)

宣布时候:2010年11月19日

年代 作者 落款 来由
2010-OCT 29 OU GS; STUURMAN N; D'AMBROSIO M; VALE RD; SCIENCE 2010,330(6004):677-680
2010-OCT 22 GONG ZF; LIU JQ; GUO C; ZHOU YQ; TENG Y; LIU L; SCIENCE 2010,330(6003):499-502
2010-OCT 27 WANG JY; LIN Q; ZHANG W; SONG WJ; WANG YZ; YU ZP; LI JS; WU MH; WANG L; ZANG JY; JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2010,132(42):14812-14818
2010-OCT 13 RAO ZH; STRUCTURE 2010,18(10):1221-1222
2010-OCT 13 HUO YW; PANG XY; XU W; BARTLAM M; DONG ZY; SUN F; HU ZJ; ZHANG K; WANG L; ZHAI YJ; ZHOU QJ; LANDER G; ZHU JA; HE YZ; STRUCTURE 2010,18(10):1270-1279
2010-NOV 1 GUO YM; CHEN J; SHI L; FAN ZS; JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2010,185(9):5348-5359
2010- LAN Y; WANG W; LI XY; XU CL; YANG L; GUO JF; WANG M; PENG YS; GOO Y; GUO YJ; WEN LY; ZHANG Y; JIANG TJ; SHU YL; DONG LB; WANG DY; HUANG WJ; XIN L; YANG LM; ZHAO XA; LI Z; ANTIVIRAL THERAPY 2010,15(6):853-859
2010-NOV FAN Z; BI LJ; JIN G; QI Z; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 2010,1798(11):2076-2083
2010-AUG 2 HE F; WEN Y; CHEUNG D; DENG JY; LU LJ; JIAO RJ; MA J; BMC DEVELOPMENTAL BIOLOGY 2010,10( ): -
2010-NOV 15 XU C; ZHAO Y; ZHAO BL; ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2010,503(2):223-229
2010-NOV MU B; YAN XY; HUANG XL; BU PC; ZHUANG J; CHENG ZX; FENG J; YANG DL; DONG CS; ZHANG JB; JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 2010,169(2):282-289
2010-OCT ZHONG TY; BI LJ; ZHANG XE; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(10):1170-1173
2010-OCT XU C; YIN JJ; ZHAO BL; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(10):1181-1188

 

  附件下载: