ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2010年4月SCI收录)

宣布时候:2010年05月18日

年代 作者 落款 来由
2010-MAR 25 TAN J; SAVIGNER A; MA MH; LUO MM; NEURON 2010,65(6):912-926
2010-APR TANG L; BAI L; WANG WH; JIANG T; NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 2010,17(4):492-U137
2010-JAN HE GM; CHEN FF; QI YJ; CHEN RS; DENG XW; ZHU XP; ELLING AA; CHEN LB; WANG XF; GUO L; LIANG MZ; HE H; ZHANG HY; PLANT CELL 2010,22(1):17-33
2010-APR LI J; LU Y; ZHANG J; KANG H; QIN Z; CHEN C; ONCOGENE 2010,29(17):2550-2559
2010-MAY LIANG Z; YANG Y; LI GX; ZHANG J; WANG YC; ZHOU YF; LEVENTHAL AG; NEUROBIOLOGY OF AGING 2010,31(5):863-873
2010-APR 16 LI SJ; ZHAO Q; ZHOU QJ; UNNO H; ZHAI YJ; SUN F; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2010,285(16):12047-12054
2010-JAN 1 YAN JG; YANG HY; WANG G; SUN L; ZHOU YG; GUO YL; XI ZJ; JIANG XJ; AUTOPHAGY 2010,6(1):67-73
2010-MAY ZHANG ZF; GONG Y; GUO L; JIANG T; HUANG L; MOLECULAR MICROBIOLOGY 2010,76(3):749-759
2010-FEB YU L; GONG WM; CHEN ZZ; WANG Y; HUANG S; WANG JJ; DENG ZQ; ZHANG Q; WU W; ZHANG XL; LIU Z; CELL RESEARCH 2010,20(2):166-173
2010-MAY CHEN BD; GUAN DD; CUI ZJ; WANG X; SHEN X; AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY 2010,298(5):C1170-C1179
2010-MAR 13 WANG XL; LV FX; GAO GX; RETROVIROLOGY 2010,7( ): -
2010-APR ZHOU M; LEI Z; LI H; YI W; ZHANG Z; GUO A; GENES BRAIN AND BEHAVIOR 2010,9(3):325-334
2010-APR CHEN J; WATKINS R; PAULY KB; MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 2010,63(4):1050-1058
2010-APR SUN YP; IWAMOTO A; CHEN Z; GAO GF; LIU J; YANG M; GAO F; ZHOU JF; KITAMURA Y; GAO B; TIEN P; SHU YL; JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY 2010,91( ):919-930
2010-MAR 30 LIANG W; LU CH; LI J; YIN JQ; ZHAO RC; TOXICOLOGY 2010,270(1):49-56
2010-APR LIANG Y; LI DF; WANG DC; GUO L; SUN H; LIN JC; WANG K; CHEN YJ; LIU HH; LUAN R; JIANG S; CHE T; ZHAO Y; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 2010,1800(4):474-480
2010-MAR 5 WANG L; HU ZJ; LUO YM; HUO YW; MA Q; HE YZ; ZHANG YY; SUN F; DONG ZY; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2010,393(2):228-234
2010-APR 9 HUANG L; CHEN N; GE M; ZHU Y; GUAN SD; WANG JH; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2010,394(3):709-714
2010- HOU JJ; XIE ZS; XUE P; CUI ZY; CHEN XL; LI J; CAI TX; WU P; YANG FQ; JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY 2010, ( ): -
2010-MAR 15 WANG X; RUAN KC; YUAN K; LU H; WEN J; LU HB; JIN KJ; ZHOU YL; YANG GZ; LI W; JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2010,107(6): -
2010-MAR 26 LIU YY; HE RQ; NEUROSCIENCE LETTERS 2010,472(3):204-209
2010-MAY LU XY; ZHANG FY; QIN L; XIAO FY; LIANG W; DRUG DELIVERY 2010,17(4):255-262
2010-JUN ZHOU Y; LI F; CHEN YY; BI LJ; ZHANG XE; CURRENT MICROBIOLOGY 2010,60(6):466-470
2010-MAY ZHAO ZQ; XU H; GONG WM; PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS 2010,17(5):555-558
2010-JAN-MAR FEI L; PERRETT S; PRION 2010,4(1):9-12
2010-MAY ZHANG XL; ZHANG JY; MAO XH; ZOU QM; HU YL; WANG DC; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2010,66( ):513-515
2010-MAY TAO WB; LI F; LIU HP; BAO XY; GONG WM; YU SN; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2010,66( ):516-519
2010-APR LI ZJ; ZHAI YJ; FANG JN; ZHOU QJ; GENG YQ; SUN F; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2010,66( ):426-430
2010-APR LI MJ; LI ZH; HU JC; DONG XZ; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2010,37(4):433-440
2010-APR ZHANG HY; LIU XQ; SUN YN; HAO N; LI XM; LOU ZY; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2010,37(4):441-444
2010-APR 21 FANG XF; DU PS; LIU Y; TANG J; PLOS ONE 2010,5(4): -
2010-MAR GUO AK; ZHANG K; PENG YQ; XI W; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(3):374-384
2010-JAN WANG DC; GU XC; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(1):13-15
2010-JAN HE SG; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(1):150-150
2010-FEB CHENG GH; LIU YJ; TANG H; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(2):157-158
2010-FEB WANG YY; ZHANG P; LIU YF; CHENG GH; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(2):159-168
2010-FEB LIU Y; CHEN GY; ZHENG P; TANG J; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(2):169-171
2010-FEB TANG F; DU QM; LIU YJ; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(2):172-182
2010-FEB WANG SD; CHEN LP; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(2):183-189
2010-FEB TANG H; FU YX; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(2):190-194
2010-FEB ZHANG LG; MEISSNER E; CHEN JZ; SU LS; SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2010,53(2):195-203
2010-APR 2 ZHOU XX; HAN PW; LI JM; ZHANG X; HUANG B; RUAN HQ; CHEN C; PLOS ONE 2010,5(3): -

 

  附件下载: