ub8娱乐官网

颁发论文数据库

最新颁发论文(2009年12月SCI收录)

宣布时候:2010年01月21日

年代 作者 落款 来由
2009-NOV 26 JIAN Y; GAO Z; SUN J; SHEN Q; FENG F; JING Y; YANG C; ONCOGENE 2009,28(47):4201-4211
2010-JAN WU XA; YE S; GUO SY; YAN WP; BARTLAM M; RAO ZH; FASEB JOURNAL 2010,24(1):242-252
2010-JAN 1 YE Y; ZHUO Y; XUE R; ZHOU XJ; NEUROIMAGE 2010,49(1):457-466
2009-DEC 4 LI Y; GOZANI O; REINBERG D; TROJER P; XU CF; CHEUNG P; KUO A; DRURY WJ; QIAO Q; NEUBERT TA; XU RM; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2009,284(49):34283-34295
2009- WANG P; LIU G; CHEN C; WU KY; QU J; HUANG B; ZHANG X; ZHOU XX; GERACE LG; FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 2009,47( ):S29-S29
2009-NOV 30 GU TJ; YI X; ZHAO XW; ZHAO Y; YIN JQ; BMC GENOMICS 2009,10( ): -
2010- WANG L; NI ZH; XIE ZS; YANG FQ; HE B; LIU JP; DAI HL; QIAN JQ; JIA MH; AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY 2010,31(1):45-52
2009-NOV 8 HE HJ; WANG XS; PAN R; WANG DL; LIU MN; HE RQ; BMC CELL BIOLOGY 2009,10( ): -
2010-JAN DU GJ; LIN HH; WANG M; ZHANG SO; WU XC; LU LL; JI LY; YU LJ; CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY 2010,65(2):277-287
2009-DEC 18 PAN XW; ZHANG HM; GAO Y; LI M; CHANG WR; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2009,390(3):597-602
2009-SEP-OCT ZHANG H; BI LJ; LI CY; SUN ZG; DENG JY; ZHANG XE; JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH 2009,37(5):1430-1435
2009-DEC LI JL; XIAO Y; ZHOU W; WU ZX; ZHANG RY; XU T; SCIENCE IN CHINA SERIES C-LIFE SCIENCES 2009,52(12):1156-1163
2009-DEC ZHANG JJ; ZHU WN; DING XJ; ZHOU CL; HU XT; MA YY; SCIENCE IN CHINA SERIES C-LIFE SCIENCES 2009,52(12):1198-1204
2010-JAN ZHANG JH; CHEN Y; GAO F; CHEN WH; QI JX; XIA C; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 2010,66( ):99-101
2009-DEC LU ZJ; LU JZ; WU YQ; CHEN LY; PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2009,36(12):1626-1634
2009-MAR 2 YIN J; ZHANG HC; WANG LX; LIU ZJ; WANG P; LI L; SHAW N; LI Y; SONG JK; ZHANG WP; XIA CF; ZHANG RG; JOACHIMIAK A; PLOS ONE 2009,4(3): -
2009- SHEN X; LIU ZB; BIOLUMINESCENCE AND CHEMILUMINESCENCE - LIGHT EMISSION: BIOLOGY AND SCIENTIFIC APPLICATIONS 2009, ( ):249-252
2009-JUN 30 ZHOU HZ; WANG YB; WANG W; JIA JY; LI Y; WANG QY; WU YF; TANG J; PLOS ONE 2009,4(6): -
2009-JUL 2 XU YJ; LEI ZY; HUANG H; DUI W; LIANG XH; MA J; JIAO RJ; PLOS ONE 2009,4(7): -

 

  附件下载: